برچسب ها: ایوبیان

۳ کتاب

کتاب ها

عنوانتاریخ سیاسی و اجتماعی دوره ی پادشاهان مملوکی

نویسندهقاسم عبده قاسم

ناشرسروش

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

عنوانتمدن اسلامی در سرزمین شام؛ از برافتادن بنی امیه تا برآمدن ایوبیان

نویسندهاعظم رحمت آبادی

ناشرمرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپقم

عنوانشواهد القبور الأیوبیة و المملوکیة فی مصر

نویسندهعلاء الدین عبدالعال عبدالحمید

ناشرمکتبة الاسکندریة

تاریخ چاپ۲۰۱۳۳ م

مکان چاپاسکندریه