ناشر: انتشارات خانه تاریخ و تصویر ابریشمی

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانسفرنامه ناصرالدین شاه به قم

نویسندهفرشاد ابریشمی

ناشرانتشارات خانه تاریخ و تصویر ابریشمی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران