ناشر: سازمان چاپ و انتشارات وابسته به اوقاف و امور خیریه

۲ کتاب

کتاب ها

عنوانمجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی امامزادگان/ 4 جلد

نویسندهنویسندگان

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وابسته به اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

عنوانزنان پیامبر اکرم (ص) و زنان با پیامبر اکرم (ص)

نویسندهمرضیه محمدزاده

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وابسته به اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران