ناشر: انتشارات مؤسسه فرهنگی- هنری جهان کتاب

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانشورش خراسان و صولت السلطنۀ هزاره (زمستان1320)

نویسندهکاوه بیات

ناشرانتشارات مؤسسه فرهنگی- هنری جهان کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران