ناشر: انتشارات آفتاب توسعه

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانتحلیلی بر چارچوب مطالعاتی آینده انقلاب اسلامی ایران

نویسندهدکتر محمد رحیم عیوضی

ناشرانتشارات آفتاب توسعه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران