نویسنده: روح الله قادری کنگاوری

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانآمریکا و القاعده از تعامل تا تقابل

نویسندهروح الله قادری کنگاوری

ناشردانشگاه جامع امام حسین (ع)

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران