نویسنده: اسماعیل باقری

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانمقدمه‌ای بر جریان‌شناسی اسلامی افغانستان

نویسندهاسماعیل باقری

ناشرموسسه مطالعات اندیشه سازان نور

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران