۴۱۵۲
۰
۱۳۹۷/۳/۲۸
تاریخ تشیع در اسپانیا و مغرب قرون وسطی (فرهنگ، آثار، سیاست و اندیشه ی شیعی در مغرب و اندلس)

تاریخ تشیع در اسپانیا و مغرب قرون وسطی (فرهنگ، آثار، سیاست و اندیشه ی شیعی در مغرب و اندلس)

پدیدآور: محمدرضا شهیدی پاک ناشر: نشر علویون تاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

بزرگ ترین پدیده ی تاریخ تشیع در قرون وسطی برآمدن دولت تشیع بنی حمود در اندلس وسقوط امویان به دست این سلسله ی کوچک محلی است و پدیده های ماندگار تاریخ مغرب ظهور دولت ادریسیان در مغرب اقصی و تأسیس دولت فاطمیان با نام فاطمة الزهرا و با شعایر سیاسی مذهبی شیعی در مغرب ادنی و آفریقیه و سلطه ی شیعه بر سیسیل و مدیترانه غربی است و در کتاب دولت فاطمیان در مغرب به فرایند برآمدن و آسیب شناسی سقوط و مهاجرت فاطمیان از مغرب را نشان داده است. پژوهش حاضر برآیند تحلیلی توشته های یاد شده است.

معرفی کتاب

پراکندگی تشیع در غرب اسلامی از مسلمات تاریخ و جغرافیای اسلامی است و یکی از مهم ترین ابعاد تاریخ نگاری تشیع در اسپانیا در قرون وسطی بررسی علل جلوگیری از انتشار تشیع در اسپانیا و سرکوب و مهار اندیشه های آن در مغرب و تعیین سرانجام آن در غرب اسلامی است. چنانکه در متون مربوط به فتوحات اسلامی در مغرب و اندلس آمده است. نیروهایی از وابستگان به حضرت علی (ع) که نام آن ها با تشیع در تاریخ شبه جزیره ی ایبری قرین شده است، در بین مسلمانانی که در اندلس ساکن شده اند و در حوادث آن جا حضور داشته اند، ثبت شده است. نویسنده ی پژوهش حاضر به تاریخ تشیع در اندلس از نخستین روزهای ورود تا پایان قرن دهم هجری و سقوط نهایی اندلس در 983 هجری پرداخته است و در مقاله تحولات فلسفی و کلامی عهد مرابطین 1381 و در مقاله مشابه تحولات فلسفی و کلامی عهد موحدین 1382 و در نوشته تحولات فلسفی و کلامی عهد حفصیان 1383 و درکتاب تاریخ تحلیلی اندلس و تاریخ تحلیلی مغرب 1389 و کتاب اهل بیت در آثار دانشمندان و علمای اندلس و ترجمه و تحقیق کتاب المعجب، و مدخل بنی حمود دانشنامه ی جهان اسلامی و در پژوهش تاریخ، سیاست و فرهنگی تشیع در اندلس و پژوهش تاریخ نگاری تشیع درغرب اسلامی، و در نوشته ی علل واقعی سقوط اندلس و نظریه ی ابن خلدون، تاریخ و اندیشه های تشیع و موضوع ویژه علل سیاسی مذهبی جلوگیری از انتشار تشیع در اسپانیا دروه ی اسلامی را مورد توجه و تحلیل قرار داده است و در مقاله ی ادریسیان روی کار امدن دولت ادریسیان و شرایط فرهنگی و سیاسی عصر آن ها و اقدامات عمرانی آن ها را ذکر کرده است. این پژوهش در صدد تحلیل علل واقعی اقدامات دولت های حاکم در اسپانیان از جمله امویان اندلس که قدرت را در شرق و غرب جهان اسلام از تشیع ربودند و پیروان آن را در شهرهای شرقی کوفه و بصره و درحجاز و عراق و مصر جزیر و در شهرهای مغربی و اندلسی اشبیلیه و قرطبه و مالقه و مهدیه و فاس و مراکش قت عام نمودند و مجبور به جابجایی و پنهان شدن و مهاجرت در سرزمین های اندلس و مغرب کردند و زمینه هایی فراهم ساختند تا آن ها غرب اسلامی را ترک کنند. قدرت طلبان  امویان و توسعه ی مذهب مالک با تمهیدات خلافت عباسی از نیمه ی قرن دوم در برابر اندیشه های فقهی و عقاید تشیع، قرارگرفت و از رئوس علل سیاسی مذهبی انتشار تشیع در اندلس و مهار آن در مغرب است. بزرگ ترین پدیده ی تاریخ تشیع در قرون وسطی برآمدن دولت تشیع بنی حمود در اندلس وسقوط امویان به دست این سلسله ی کوچک محلی است و پدیده های ماندگار تاریخ مغرب ظهور دولت ادریسیان در مغرب اقصی و تأسیس دولت فاطمیان با نام فاطمة الزهرا و با شعایر سیاسی مذهبی شیعی در مغرب ادنی و آفریقیه و سلطه ی شیعه بر سیسیل و مدیترانه غربی است و در کتاب دولت فاطمیان در مغرب به فرایند برآمدن و آسیب شناسی سقوط و مهاجرت فاطمیان از مغرب را نشان داده است. پژوهش حاضر برآیند تحلیلی توشته های یاد شده است.

عناوین اصلی:

باب اول - مقدمه ی تاریخی و جغرافیایی

فصل اول: برآمدن تشیع در اندلس و مغرب، مظهر سیاسی تمدن اسلامی

فصل دوم: بازنگری در رویدادی که واقع شد- محدوده ی جغرافیایی حادثه ی حذف و انکار تشیع

فصل سوم: نقد منابع مغرب و اندلس و بازنگری حال تشیع در آن ها

باب دوم – تاریخ و جغرافیای سیاسی تشیع در اسپانیا دوره ی اسلامی و مغرب

فصل اول: توسعه ی جغرافیایی فرق در جهان اسلام

فصل دوم: محدوده ی غرب اسلامی و نقاط کلیدی انتشار تشیع در آن – پراکندگی جغرافیایی تشیع در مغرب بزرگ

فصل سوم: نقاط پراکندگی تشیع در اندلس

باب سوم - مفاهیم و اصطلاحات برساخته در مورد تشیع در متون مغرب واندلس در قرون وسطی

فصل اول: اصطلاحات مربوط به واژه ی تشیع در مغرب و اندلس

فصل دوم: واژه های حوزه ی قدرت تشیع در غرب اسلامی

واژه های خلافتی در غرب اسلامی

باب چهارم - فرق شیعی و نحله های متأثر از تشیع در غرب اسلامی

فصل اول: تأثیر تصوف از اندیشه های شیعه در مغرب و اندلس

فصل دوم: تشیع و تصوف در اندلس و مغرب

باب پنجم - جریان مهدویت در غرب اسلامی

فصل اول: پیشینه و تبار واژه ی مهدویت در غرب اسلامی

فصل دوم: مهدویت؛ تعامل چهار رقیب در غرب اسلامی

فصل سوم: ابن خلدون و گزارش متمهدین در مغرب و اندلس و نقد او از مهدویت

فصل چهارم: مهدویت در اندلس

باب ششم - معتزله و اندیشه ی اعتزال در غرب اسلامی

فصل اول: قدیمی ترین فرقه در مغرب

باب هفتم - سیاست شیعی در اندلس؛ اهل بیت در غرب اسلامی

فصل اول: تقسیم قدرت سیاسی در غرب اسلامی

فصل دوم: کوچ سربازان صفین به غرب اسلامی برای بی طرفی

فصل سوم: قوای شیعه و قوای سنی در غرب اسلامی

فصل چهارم: سیاست امویان در برابر سیاست تشیع

فصل پنجم: امویان و زمینه سازی حذف تشیع و نیروهای متمایل به آن ها

فصل ششم: زمینه های پیدایش ملوک الطوایف در اندلس

فصل هفتم: سرانجام معارضه ی نیروهای اسلامی و پیدایش دولت های مستقل در مغرب و اندلس

فصل هشتم: نیروی ادریس و فاطمیان، تأثیر آن ها در ایجاد فضای شیعی در غرب اسلامی

فصل نهم: سنی سازی غرب اسلامی به وسیله ی عباسیان و مقابله با ریشه های تشیع

فصل دهم: چرخش قدرت از تشیع به تسنن در آفریقیه

فصل یازدهم: بقای ریشه های تشیع در مغرب و آفریقیه پس از حذف تشیع

باب هشتم - آثار مکتوب شیعی در دولت های مغرب و اندلس

فصل اول: میراث مکتوب شیعه در دوره ی ادریس و رستمی و اغلبی

فصل دوم: میراث شیعی دوره ی اغالبه

فصل سوم: میراث فرق شیعی در مغرب اوسط

فصل چهارم: آثار اهل بیت در دواوین عصر فاطمی و بنی زیری

فصل پنجم: آثار اهل بیت در منابع دوره ی مرابطین – ابن بسام ابینه تشیع عصر مرابطین

باب نهم - میراث تشیع در اندلس

فصل اول: آثار شیعی در عصر امویان اندلس

فصل دوم: میراث اهل بیت در آثار دوره ی موحدین

فصل سوم: آثار مکتوب شیعی در عصر بنی الاحمر

فصل چهارم: ادب سیف در عصر بنی الحمر

فصل پنجم: ذکر حقیقت سقیفه بوسیله ی ابن خطیب اندلسی

فصل ششم: ابن خطیب و ذکر آثار وعقاید شرفای معاصر خود با مضامین شیعی

فصل هفتم: بیان قضاون های حضرت علی بوسیله ی ابن خطیب

فصل هشتم: اشعار رثای امام حسین در رحله ی ابن رشید سبتی

باب دهم - آثار مکتوب اهل بیت در دوره ی حفصیان

فصل اول: تشیع و مهدویت در آغاز حفصیان

فصل دوم: آثار مکتوب شیعی در آثار ابن ابّار

فصل سوم: آثار مکتوب علمای متشیع در غرب اسلامی

فصل چهارم: محلی الدین عربی حاتمی فاطمی و آثار شیعی او

فصل پنجم: ابوالحسن شاذلی و آثار مکتوب شیعی در نوشته های او – صلوات شاذلی

فصل ششم: سفرنامه ها در دوره ی حفصی و مرینی

فصل هفتم: ذکر آثار تشیع در سفرنامه ابن بطوطه

فصل هشتم: ذکر آثار تشیع در سفرنامه ی ابن جبیر

فصل نهم: تشیع ابن سعید مغربی

فصل دهم: ذکر آثار تشیع در سفرنامه ی عبدری

باب یازدهم - جهاد صوفیان مغرب و نسب شریف و تشیع

فصل اول: تأثیرات وحضور تشیع سیاسی در حوادث سیاسی غرب اسلامی – تقلیل تشیع به شرفا

فصل دوم: دولت شرفای علوی جهاد صوفیان

فصل سوم: روایت و نظم حدیث سلسلة الذهب امام رضا بوسیله ی شرفای معاصر در مغرب

فصل  چهارم: مواضع شرفای معاصر نسبت به بنی امیه

فصل پنجم: صلوات چهارده معصوم محی الدین عربی – صلوات نگاری در مغرب و اندلس  

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

منابع مشابه بیشتر ...

جنگ های صلیبی

جنگ های صلیبی

محمدرضا شهیدی پاک

پژوهش حاضر برآورد کلی جنگ‌های صلیبی و استمرار آن به عنوان پارادایمی برای تعریف جنگ‌های موجود بین الم

تاریخ سیاسی - اجتماعی مصر و سوریه (شام)، جزیره در دوران اسلامی

تاریخ سیاسی - اجتماعی مصر و سوریه (شام)، جزیره در دوران اسلامی

محمدرضا شهیدی پاک

پژوهش حاضر مسائل سه جزء جغرافیایی مـصر و شـام و جزیـره را به عنوان واحد پیوسته رویدادهای سیاسی اجتما

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

جنگ های صلیبی

جنگ های صلیبی

محمدرضا شهیدی پاک

پژوهش حاضر برآورد کلی جنگ‌های صلیبی و استمرار آن به عنوان پارادایمی برای تعریف جنگ‌های موجود بین الم

تاریخ سیاسی - اجتماعی مصر و سوریه (شام)، جزیره در دوران اسلامی

تاریخ سیاسی - اجتماعی مصر و سوریه (شام)، جزیره در دوران اسلامی

محمدرضا شهیدی پاک

پژوهش حاضر مسائل سه جزء جغرافیایی مـصر و شـام و جزیـره را به عنوان واحد پیوسته رویدادهای سیاسی اجتما