برچسب ها: راهنمای نسخه های خطی و نخستین کتابهای چاپی

۱ مقاله

مقالات

خلاصه

موضوع این کتاب، مسأله تولید کتاب و نسخه‌خطی در اروپای مدرن و به طور خاص در انگلستان قرون شانزدهم و هفدهم میلادی است.