نویسنده: خدیجه عالمی

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانملوک بهمنی نخستین حاکمان مستقل مسلمان در دکن 748 ـ 934 ق

نویسندهخدیجه عالمی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران