نویسنده: اوءبا کاگه اکی (کاکوء) 1328 ق ـ 1910م

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانسفرنامه ایران و ورارود: بخشی از کتاب چهل هزار فرسنگ از شمال به جنوب جهان

نویسندهاوءبا کاگه اکی (کاکوء) 1328 ق ـ 1910م

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران