۳۱۲
۰
۱۴۰۲/۹/۸
تاریخ سیاسی - اجتماعی مصر و سوریه (شام)، جزیره در دوران اسلامی

تاریخ سیاسی - اجتماعی مصر و سوریه (شام)، جزیره در دوران اسلامی

پدیدآور: محمدرضا شهیدی پاک ناشر: سرای کتابتاریخ چاپ: ۱۴۰۲مکان چاپ: قمتعداد صفحات: ۲۵۸

خلاصه

پژوهش حاضر مسائل سه جزء جغرافیایی مـصر و شـام و جزیـره را به عنوان واحد پیوسته رویدادهای سیاسی اجتماعی بررسی کرده اسـت.

معرفی کتاب

برای فهم و تاریخ‌نگاری درست مصر و شام و جزیره، باید به مونوگرافی و بررسـی پانورامـا و همه‌جانبه سیاسی اجتماعی از مصر و شام و جزیره اقدام کرد. حوادث دوره اسلامی در قـرون وسطی متاخر در این سه نقطه همواره سه شکل از یک مسئله است که نیازمند تحلیل و تبیـین دقیق است.

پژوهش حاضر مسائل سه جزء جغرافیایی مـصر و شـام و جزیـره را به عنوان واحد پیوسته رویدادهای سیاسی اجتماعی بررسی کرده اسـت.

پیوسـتگی رخـدادهای این واحد برای منافع سیاسی اجتماعی جهان اسلام قابل طرح است. آثار ژئوپلیتیـک انتقـال پایتخت از حجاز به جزیره به وسیله حضرت علی (ع) نماد جاویدان این منافع است که معاویه و حزب او باغارات در جزیره درصدد خنثی کردن آن بودند. خلافت عباسـی همـین سیاسـت

تفرقه افکنی بین مصر شام جزیره را ادامه داد و تنها درعصر فاطمیان پیوسـتگی ایـن منطقـه حفظ شد و قدرت بی نظیر دریـایی مـسلمانان در مدیترانـه بـرای حفاظـت بیـت المقـدس و شهرهای ساحلی شامات شکل گرفت. این وضعیت با توطئه‌هـای دائمـی خلافـت عباسـی و نواب مزدور آن به پایان رسید و با سقوط خاکریز اندلس جنگ‌های جهانی صلیبی با تـصرف

رها ازجزیره آغاز شد. دول صلیب چند دولت پادشاهی صلیب در شـامات و جزیـره احـداث کردند و بارها برای تصرف مصر اقدام کردند. حادثه صلیبی رویـداد سیاسـی اجتمـاعی سـه جانبه مصرشام جزیره به طور مفصل بررسی شده است.

این حادثـه جهـانی درسـتی دیـدگاه هگل در مورد مدیترانه است و نشان پیوستگی حوادث مـصرشام جزیـره اسـت و جـدا کـردن و نیاوردن نام جزیره کنار مصرو شام منجر به عدم درک حوادث این منطقه وکـج فهمـی وکـورماندن در رویداد پیوسته این واحد ژئوپلیتیک است.

این واحد ژئوپلیتکی اگر شکل بگیـرد کـه درعصر فاطمیان بود باعث تأمین حداکثری منافع جهان اسلام خواهد شد. این مطلب واضح در کتاب‌های درسی و در سرفصل درس مصروشام آموزش عالی نادیـده گرفتـه مـی‌شـود و واجب است برای اصلاح فاهمه تاریخی اضافه و اصلاح شود.

پیوسـتگی وارتبـاط ریـشه دار حوادث این مکانها اجازه اقدام جامع مشترک تاکنون را نـداده اسـت و گویـا روابـط در اینجـا معادله چند مجهولی است که همواره چند پارامتر آن مجهول و ناشناخته و حل نشدنی است.

در طول دوره اسلامی بیش از بیست قـدرت کوچـک وبـزرگ محلـی منطقـه‌ای بـین المللـی و اروپایی در این سه مکان فعال بوده‌اند نیروهایی کـه برآینـد سیاسـی نظـامی اجتمـاعی آن‌ها ممکن نیست. ادیان و مذاهب بزرگ جهانی و فرق کوچک وبزرگ مجهول الهویه و ذراتی که در جنگ و مخالفت دائم بایکدیگر هستند و مواد لازم برای برخی دیدگاه‌ها ومکاتـب سیاسـی اجتماعی است. بررسی آن‌ها بنا به مقتضیات نظریه سیاسی هابز و هگل در مورد مدیترانـه و کاربست دیدگاه‌های ملل منتظرالظهور تا حدی قابل بررسـی اسـت.

پرونـده مـصر و شـام و جزیره از خواص کارهای شرق شناسی است. آثار ژئوپلیتیک انتقال پایتخت بـه جزیـره بـرای حفظ پیوستگی مصر و شام وغارات شجره ملعونه امویان برای ممانعت از این اقدام با ایجـاد فتنه دائمی، جای بررسی تغییرات سیاسـی اجتمـاعی و ژئوپلیتیـک آن هنـوز ضـرورت دارد. تحقیقات فاطمیان و ممالیک که این سه محدوده جغرافیایی را متحد ساختند، پیش از استقرار ایالات متحده در جزیره شدت گرفته است.

فهرست مطالب

پیشگفتار: مونوگرافی حوادث سیاسی اجتماعی مصر، شام، جزیره، تاریخ محلی

مقدمه: زمینه‌های سیاسی اجتماعی مصر، شام، جزیره

بخش اول: تاریخ سیاسی اجتماعی مصر

بخش دوم: تاریخ سیاسی اجتماعی شامات

بخش سوم: تاریخ سیاسی اجتماعی امویان

بخش چهارم: تاریخ سیاسی اجتماعی جزیره

بخش پنجم: مصر و شام و جزیره در دوره عثمانی

مصادر و مآخذ و منابع 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

ارنست پرون فراش دبيرستان شوهر شاهنشاه آريامهر

محمد پورکيان

اين کتاب که در برلن غربي در سال 1357 چاپ شده است در باره سابقه آشنايي ارنست پرون با محمدرضا پهلوي و

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

زهرا علیزاده بیرجندی

بر اساس نتایج تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و در مقایسه با سایر جوامع عشایری ایران، بهلولی ها یک طایف

منابع مشابه بیشتر ...

ادبیات عرب

ادبیات عرب

آندره میکل

کتاب حاضرنوشته ی آندره میکل، تاریخ دان، خاورشناس و متخصص زبان و ادبیات عرب است. وی در این نوشتار دور

مطالعه تحلیلی تاریخ مصر و شام و جزیره (تاریخ محلی و جغرافیای تاریخی مصر و شام و جزیره)

مطالعه تحلیلی تاریخ مصر و شام و جزیره (تاریخ محلی و جغرافیای تاریخی مصر و شام و جزیره)

محمدرضا شهیدی پاک

تاریخ جهان در قرن بیستم با تاسیس دولت‌ةای جدید در این منطقه بوسیله قدرت‌های فرامنطقه ای شروع شد و هن

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

جنگ های صلیبی

جنگ های صلیبی

محمدرضا شهیدی پاک

پژوهش حاضر برآورد کلی جنگ‌های صلیبی و استمرار آن به عنوان پارادایمی برای تعریف جنگ‌های موجود بین الم

مطالعه تحلیلی تاریخ مصر و شام و جزیره (تاریخ محلی و جغرافیای تاریخی مصر و شام و جزیره)

مطالعه تحلیلی تاریخ مصر و شام و جزیره (تاریخ محلی و جغرافیای تاریخی مصر و شام و جزیره)

محمدرضا شهیدی پاک

تاریخ جهان در قرن بیستم با تاسیس دولت‌ةای جدید در این منطقه بوسیله قدرت‌های فرامنطقه ای شروع شد و هن