۱۸۷۰
۰
۱۳۹۳/۳/۳
انقلاب مشروطه ایران

انقلاب مشروطه ایران

پدیدآور: نویسندگان مصحح: ویراسته هوشنگ ا. شهابی و ونسا مارتینناشر: کتاب پارسهتاریخ چاپ: ۱۳۹۲مترجم: محمد ابراهیم فتاحیمکان چاپ: تهران

خلاصه

انقلاب مشروطه ایران دوره ای سرنوشت ساز در شکل گیری ایران مدرن است. کتاب حاضر بررسی این انقلاب می باشد.

معرفی کتاب

انقلاب مشروطه ایران دوره ای سرنوشت ساز در شکل گیری ایران مدرن است. این انقلاب عملاً زمینه ساز بررسی های بسیاری شد که در برگیرنده طیف گسترده ای مباحث، اعم از دیدگاه های ضد مشروطه، رویکردهای سکولار تا انگاره های رادیکال چهره هایی مانند تقی زاده، ستارخان و بختیاری ها است. تفاوت اهداف متفاوت رفرمیست ها در چه بود؟

آنان سال های پیش از به قدرت رسیدن رضاشاه چه میزانی از اهداف را محقق کردند؟ مقایسه رویدادهای ایران با خیزش های مشابه در دیگر نقاط جهان چگونه است؟ انقلاب مشروطه در تمرین خود هویتی ایران چه نقشی داشته است؟

در کتاب حاضر تلاش شده تا علاوه بر پرسش های یادشده، تمامی واقعیت های مربوط به این انقلاب بر اساس منابعی که به تازگی در دسترس قرار گرفته اند، در یک بررسی نوآورانه گردهم آیند.

پیشگفتار (ونسا مارتین و هوشنگ شهابی)

پیش درآمد: شعر در انقلاب مشروطه (هما کاتوزیان)

بخش نخست: تاریخ نگاری

 1. مالکیت انقلاب؟ ذی نفعان و داستان های جنبش مشروطه خواهی در ایران (یوانا دو گروت)
 2. انقلاب مشروطه ایران به عنوان مکان یادآوری: ستارخان (آنجا پیستورهتم)
 3. منابع گرجی تاریخ نگاری انقلاب مشروطه ایران (یاگو گوچلیشولی)

بخش دوم. دولت سازی

 1. حقوق اساسی و تکوین حقوق مدنی در ایران 1320 – 1386 (علی قیصری)
 2. انقلاب مشروطه، سیاست مردم گرایانه و دولت سازی در ایران (استفانی کرونین)
 3. بلدیه و مشروطه خواهی در ایران (رضا مختاری اصفهانی)

بخش سوم. ملت سازی

 1. تجار، فرایند هویت طبقاتی و مشروطه خواهی (سهیلا ترابی فارسانی)
 2. ایلات وطن؛ بختیاری ها در مطبوعات انقلابی (آرش خازنی)
 3. انقلاب و صوفی برجسته؛ نقش ظهیرالدوله در جنبش مشروطه خواهی (لیود ریدگون)

بخش چهارم. ابتکارات فکری و هنری؛ بیداری عمومی

 1. طبقه روشنفکر در عصر مشروطیت؛ یک بررسی (مانگول بیات)
 2. پروژه یک ایرانی مدرنیست: نوشته های علی اکبر دهخدا در سال های مشروطه خواهی (ناهید مظفری)
 3. خوانندگان، مطبوعات و فضای عمومی در دوره نخست مشروطه (نگین نبوی)
 4. منبع و منشأ قانون مطبوعات در ایران (پردیس مینوچهر)
 5. انقلاب مشروطه و آثار دراماتیک فارسی؛ مروری بر نقد روابط اجتماعی در نمایشنامه های عصر مشروطه خواهی (علی میرانصاری)
 6. هویت ملی و عکس های انقلاب مشروطه (رضا شیخ)

بخش پنجم. چشم اندازهای فراملی

 1. مشروطیت، مشروطیت و فراسوی: روشنفکران و انقلابات 12 – 1905/ 91 -1284 (چارلز کرزمن)
 2. رستاخیز ایرلند و ایران: ناسیونالیست های ایرلندی و انقلاب مشروطه ایران (منصور بنکداریان)
 3. طرح روایت های مشروطیت؛ همبستگی ایرانیان و ترک های جوان 1907 – 1909/ 1286 – 1288 (فرزین وجدانی)
 4. مشروطه خواهان بی مرز: مشروطه خواهی و پیوندهای آسیایی آن (تورج اتابکی)
 5. مشروطه و النهضه: انقلاب مشروطه ایران در مطبوعات مهاجران ایرانی در مصر و نشریات رفرمیستی عرب (کامران رستگار)
 6. انقلاب مشروطه ایران در گزارش های مطبوعات چین (یدان وانگ)
 7. ژاپن و انقلاب مشروطه ایران (مایکل پن)
نظر شما ۰ نظر