برچسب ها: کتابشناسی مطالعات قرآنی در زبان‌های اروپایی

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانکتابشناسی مطالعات قرآنی در زبان‌های اروپایی

نویسندهمرتضی کریمی‌نیا

ناشرموسسه فرهنگی ترجمان وحی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپقم