برچسب ها: بوشهر

۲ کتاب

کتاب ها

عنوانفرهنگنامه بوشهر (دوجلدی)

نویسندهسید جعفر حمیدی

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

عنوانتاریخ شهر لیان - تاریخ شبه جزیره بوشهر در دوران ایلامی ها

نویسندهسید قاسم یاحسینی

ناشرصحیفه خرد

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپقم