ناشر: نشر گل آذین

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانمتفکران بزرگ توسعه

نویسندهدیوید سایمون

ناشرنشر گل آذین

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران