نویسنده: خاقاني شرواني (م 595)

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانختم الغرايب (تحفه العراقين يا سفرنامه حج خاقاني شرواني در سال 551- 552)

نویسندهخاقاني شرواني (م 595)