نویسنده: اسقف باگراتونیک سبه ئوس

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانتاریخ سبئوس

نویسندهاسقف باگراتونیک سبه ئوس

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران