نویسنده: ادوارد پالمر تامپسون

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانتکوین طبقه کارگر در انگلستان

نویسندهادوارد پالمر تامپسون

ناشرنشر آگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران