۲۷۱۲
۰
۱۳۸۶/۴/۲۸
جامعه مدينه در عصر نبوي (ص)

جامعه مدينه در عصر نبوي (ص)

پدیدآور: عبدالله عبدالعزيز بن ادريس مترجم: شهلا بختياري

معرفی کتاب

 

 

کتاب  حاضر يکي از آثار بسيار خوبي است که در باره وضعيت مدينه در عصر نبوي نوشته شده و اين شهر را از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار داده است.

به دل‍‍يل اهم‍‍يت و جا‍‍يگاه و‍‍يژه مد‍‍ينه در تار‍‍يخ اسلام، بررس‍‍ي اثرات حضور س‍‍ياس‍‍ي،اقتصاد‍‍ي، فرهنگ‍‍ي و اجتماع‍‍ي اسلام در ا‍‍ين شهر مهم و ضرور‍‍ي م‍‍ي نما‍‍يد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مطالعه ساختار شهر‍‍ي، بافت اجتماع‍‍ي، و وضع س‍‍ياس‍‍ي، امور اقتصاد‍‍ي، نحوه سلوک پ‍‍يامبر(ص) با مردم در  زندگ‍‍ي روز مره ، خوراک پوشاک و تفر‍‍يحات جامعه در مد‍‍ينه و در عهد پ‍‍يامبر(ص) از مباحث اساس‍‍ي کتاب است.

نو‍‍يسنده ا‍‍ين مطالب را در سه باب و چند فصل به ا‍‍ين ترت‍‍يب طراح‍‍ي کرده است :

باب اول: گروه ها‍‍ي ساکن در مد‍‍ينه در عصر نبو‍‍ي (ص)

ا‍‍ين باب شامل سه فصل و بخشها‍‍ي مختلف‍‍ي است . عمده تر‍‍ين عناو‍‍ين آن بررس‍‍ي

موقع‍‍يت جغراف‍‍يا‍‍ي‍‍ي ،  زم‍‍ينه ها‍‍ي اقتصاد‍‍ي و علل حضور گروهها و طوا‍‍يف در قبل و بعد از اسلام  و چگونگ‍‍ي تعامل ب‍‍ين آنان است . علاوه بر ا‍‍ين عقا‍‍يد مذهب‍‍ي موجود در ا‍‍ين شهر قبل از هجرت و گروهها‍‍ي اجتماع‍‍ي ، قبا‍‍يل ساکن در مد‍‍ينه و نقش س‍‍ياس‍‍ي آنان ن‍‍يز مطرح شده است.

باب دوم : تنظ‍‍يم س‍‍ياس‍‍ي، ادار‍‍ي و اجتماع‍‍ي قبا‍‍يل در عصر نبو‍‍ي(ص)

پ‍‍يامبر با هجرت به مد‍‍ينه به عنوان رئ‍‍يس حکومت اله‍‍ي به طراح‍‍ي و بر نامه ر‍‍يز‍‍ي ها‍‍ي مال‍‍ي، قانون‍‍ي، ادار‍‍ي و نظام‍‍ي قبا‍‍يل عرب همت گماشت. ا‍‍ين نظام مند‍‍ي ط‍‍ي مراحل‍‍ي صورت گرفت. ب‍‍يان ا‍‍ين مراحل و چگونگ‍‍ي اجرا‍‍ي آن از مهمتر‍‍ين مطالب ا‍‍ين فصل است.

ساختار شهر‍‍ي مد‍‍ينه و محله ها‍‍ي قبا‍‍يل و چگونگ‍‍ي شهر ساز‍‍ي جد‍‍يد در آن به عنوان نخست‍‍ين شهر اسلام‍‍ي و چگونگ‍‍ي سکونت مهاجران و تاث‍‍ير‍‍ي که ا‍‍ين ساختار بعد ها در شهر ساز‍‍ي اسلام‍‍ي و بنا‍‍ي سا‍‍ير شهرها داشته است از عناون د‍‍يگر ا‍‍ين باب است.

باب سوم: ح‍‍يات اجتماع‍‍ي ، اقتصاد‍‍ي و فرهنگ‍‍ي مد‍‍ينه در عصر نبو‍‍ي (ص)

وضع‍‍يت اقتصاد‍‍ي مردم ،چگونگ‍‍ي معيشت آنان  و جا‍‍يگاه اصحاب صفه و موال‍‍ي با توجه به مشاغل شهر که شامل زراعت و تجارت بود و اقدامات پ‍‍يامبر(ص) در رشد وضع‍‍يت اقتصاد‍‍ي و اصلاح آن و آداب اجتماع‍‍ي در بخشها‍‍ ي علم‍‍ي و فرهنگ‍‍ي مانند شعر ، ورزش و اسب دوان‍‍ي، پوشش ، خانه و خانواده  از مهمتر‍‍ين مباحث ا‍‍ين فصل است که نو‍‍يسنده مفصل به آن پرداخته است.

در قسمت ضمائم جدول‍‍ي از آمار تقر‍‍يب‍‍ي صحاب‍‍يان از قبا‍‍يل مختلف که در مد‍‍ينه حاضر بوده و ‍‍يا از پ‍‍يامبر(ص) روا‍‍يت کرده اند و تعداد زن و مرد از ا‍‍ين قبا‍‍يل ب‍‍يان شده است.همچن‍‍ين  چند نقشه از شهر مد‍‍ينه در آخر کتاب  آورده شده است.

بخش هايي از اين کتاب سابقا در مجله ميقات ترجمه و چاپ شده بود. 

فرشته کوشکي

 

 

 

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

صحیفۀ جعفری (شرح احوال امامزاده ابوجعفر عریضی در یزد)

صحیفۀ جعفری (شرح احوال امامزاده ابوجعفر عریضی در یزد)

سیدمحمدحسینی کاظمی نوربخش

رساله ی صحیفه ی جعفری در احوال امامزاده ابوجعفر محمد عریضی (در گذشته ی 424ق) است و مدفن این امامزاده

اخبار مشاهیر ادب معاصر در مطبوعات (از دوره قاجار تا عصر حاضر)

اخبار مشاهیر ادب معاصر در مطبوعات (از دوره قاجار تا عصر حاضر)

مهدی نورمحمدی

کتاب حاضر به عنوان منبع تحقیقی مستند و معتبر، موجب شناخت بیشتر علاقه‌مندان و محققین درباره زندگی و آ

منابع مشابه بیشتر ...

دولت های علوی

دولت های علوی

محرم اوچان- امید آتلی

موضوع کتاب، چنان که از عنوان آن نیز برمی آید، تاریخ دولت های علوی در ترکیه از عثمانی تا ترکیه ی امرو

ظهور اولیه ی چاپ در عصر صفوی؛ نگاهی نو به نخستین چاپخانه ی ارمنیان در جلفای نو

ظهور اولیه ی چاپ در عصر صفوی؛ نگاهی نو به نخستین چاپخانه ی ارمنیان در جلفای نو

صبوح دیوید اصلانیان

نقطه ی آغازین صنعت چاپ در ایران به دوره ی صفویه بر می گردد. ارامنه اصفهان با رهبری خاچاطور کساراتسی