۳۶۸۰
۱۱۴۷
۱۳۹۷/۱۲/۸
طلایه داران تجدد شعر دری در افغانستان (1340- 1280)

طلایه داران تجدد شعر دری در افغانستان (1340- 1280)

پدیدآور: علی شیر رستگار ناشر: ریاست اطلاعات و ارتباط عامه ی اکادمی علوم افغانستانتاریخ چاپ: ۱۳۹۷مکان چاپ: کابلتیراژ: ۵۰۰نسخهشابک: 978-9936-645-27-1

خلاصه

دسته بندی و جریان شناسی شعر با رویکرد جامعه شناسانه ی یکی از ده ها روش و شیوه ی مطالعه در دوره ی معاصر است که مواریث فرهنگی و متون ادبی را به صورت منسجم و روشمند مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد و با توجه به فرایند های نظام های ادبی و معنایی و همچنان با در نظر داشت اوضاع و احوالی که سبب به وجود آمدن متون و جریان های ادبی شده است، به تحلیل پیوند ها و تأثیر متقابل ادبیات و جامعه می پردازد. اتخاذ چنین روش مطالعاتی جهت توصیف و تحلیل مفاهیم و موضوعاتی که در این تحقیق، در زمینه ی نظام ها و جریان های ادبی و جمال شناختی شعر شاعران معاصر افغانستان مطرح می شود، هدف اصلی این پژوهش است.

معرفی کتاب

طلیعه ی تجدد در شعر معاصر دری، بر مبنای نیاز زمان و زندگی، در سپهر مصفای ادبیات افغان پرتو افشانی نموده و همگام با سیر رویدادهای تاریخی و اجتماعی، راهش را به سوی افق های ناکرانمند تحول فرهنگی، در جهت نوجویی و آفرینش های نوین پیموده است. این نهال همیشه بهار سخنوری که ریشه در نخلستان ادبیات کهنسال گذشته ی افغانستان دارد، به غنامندی هرچه بیشتر ادبیات معاصر و فرهنگ پر بار این کشور افزوده است. پویش در پیدایی و رشد این نوع ادبی و تحلیل ویژگی های محتوایی و ساختاری آن، می تواند زمینه ی استفاده ی جویندگان و پژوهشگران آن دیار را، در مطالب مربوط به ادبیات معاصر فراهم آورد.

دسته بندی و جریان شناسی شعر با رویکرد جامعه شناسانه ی یکی از ده ها روش و شیوه ی مطالعه در دوره ی معاصر است که مواریث فرهنگی و متون ادبی را به صورت منسجم و روشمند مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد و با توجه به فرایند های نظام های ادبی و معنایی و همچنان با در نظر داشت اوضاع و احوالی که سبب به وجود آمدن متون و جریان های ادبی شده است، به تحلیل پیوند ها و تأثیر متقابل ادبیات و جامعه می پردازد. اتخاذ چنین روش مطالعاتی جهت توصیف و تحلیل مفاهیم و موضوعاتی که در این تحقیق، در زمینه ی نظام ها و جریان های ادبی و جمال شناختی شعر شاعران معاصر افغانستان مطرح می شود، هدف اصلی این پژوهش است. این پروژه ی علمی حاوی پیشگفتار، مقدمه،پنج فصل، نتیجه گیری، پیشنهاد و فهرست منابع است. مقدمه به معرفی موضوع و حدود آن، مبرمیت این پژوهش، روش تحقیق و تذکر مطالبی که معرف محتوای این اثر بوده، پرداخته است. در فصول این تحقیق نیز مطالب زیر به ترتیب، تحلیل و توضیح داده شده است:

فصل اول: مروری بر گذشته موضوع

فصل دوم: اوضاع اجتماعی، سیاسی فرهنگی و ادبی در آستانه ی تحول و تجدد (1340-1280 ه. ش)

فصل سوم: سنت گرایی و طلیعه تجدد در شعر فارسی دری

فصل چهارم: ویژه گی های فکری، بیانی و ادبی در اشعار طلیعه داران تجدد

فصل پنجم: مشاهیر طلایه داران تجدد در شعر دری افغانستان

در پایان در نتیجه گیری کلی، که پیوند ادبیات سالیان مورد نظر را با ادبیات متقدم و سیر تحول شعر فارسی دری را در عصر حاضر بازتاب می دهد، وضاحت یافته است. نگارنده در تحلیل و توضیح مطالب، اصول روش های علمی پژوهش را مراعات نموده، افزون بر اسلوب پذیرفته ی پژوهش علمی، از برخی نظریه های جدید در رابطه با تحقیق بهره مند گردیده و در توضیح و تحلیل مطالب، اصول تسلسل منطقی موضوعات را مد نظر داشته است. پژوهنده با مرعی داشتن اسلوب نگارش مناسب و مستدل خویش در موضوعات، ابعاد گوناگون هر مسأله را با حوصله مندی به کاوش گرفته و کوشیده است تا زوایای تاریک مطالب را فروغ بیشتری بخشد. زبان رسا و بیان متین، رعایت ارزش های علمی - پژوهشی، استدلال ها و حضور فعال نویسنده در تحقیق را می توان از دیگر ویژگی های این رساله بر شمرد.

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای