۲۵۲۳
۰
۱۳۹۵/۱۰/۲۹
گفتمان تاریخ نگاری رسمی دورۀ پهلوی پیرامون رضاشاه

گفتمان تاریخ نگاری رسمی دورۀ پهلوی پیرامون رضاشاه

پدیدآور: علیرضا ملایی توانی ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

تحقیق حاضر، شناسایی، ارزیابی و نحوۀ نمود گفتمان تاریخ نگاری رسمی دورۀ پهلوی پیرامون رضاشاه است که می کوشد تا از یک سو، پیوند قدرت- دانش را در درون متن های تاریخ نگاری آشکار کند، و از دیگر سو، با تحلیل پیام های زبانی موجود در آن ها و بررسی کارکردهای گفتمانی و اجتماعی آن متن ها، به فهمی روشن تر از واقعیات بازنمایی شده در تاریخ نگاری رسمی دورۀ پهلوی دست یابد.

معرفی کتاب

هر حکومتی با هر شکل ساختار و ماهیتی به تاریخ نگاری رسمی نیاز دارد، تا از یک سو به نیازهای سیاسی، ایدئولوژیکی و کارکردهای هویتی و مشروعیت بخش خود پاسخ گوید و از دیگر سو شکاف های معرفت و معنایی موجود را پر کند. در ایران، ماهیت گفتمانی و کارکردی تاریخ نگاری رسمی تا پیش از دورۀ مشروطه چندان دست خوش دگرگونی مهمی نشد؛ هرچند در میانه های دورۀ قاجار تاریخ نگاری مدرن غربی تأثیرات اندکی بر روند تاریخ نگاری سنتی ایران نهاد، اما ساختار و ماهیت آن را تغییر نداد. با پیروزی مشروطه، گسست معناداری در روند تاریخ نگاری رسمی ایران پدیدار گشت که پیامد آن افول موقتی تاریخ نگاری رسمی و ظهور گفتمان های متفاوت تاریخی بود. اما با افول گفتمان مشروطه خواهی و انتقال حق سلطنت از خاندان قاجار به خاندان پهلوی، بار دیگر تاریخ نگاری رسمی به شکل مقتدرانه ای احیا شد و در کانون توجه دولت پهلوی قرار گرفت. تاریخ نگاری رسمی دورۀ پهلوی از چند زاویه حایز اهمیت است: فزونی و تنوع آثار، سبک و روش آن، کارکردهای گفتمانی خاص آن آثار، نحوۀ پیوندش با نهاد قدرت و ایدئولوژی حاکم، و نیز به علت شباهت های ماهوی که با تاریخ نگاری رسمی پیش و پس از خود دارد. با توجه به آنچه گفته شد مسئلۀ اساسی این تحقیق، شناسایی، ارزیابی و نحوۀ نمود گفتمان تاریخ نگاری رسمی دورۀ پهلوی پیرامون رضاشاه است. این پژوهش می کوشد از یک سو، پیوند قدرت- دانش را در درون این متن ها آشکار کند، و از دیگر سو، با تحلیل پیام های زبانی موجود در این متن ها و بررسی کارکردهای گفتمانی و اجتماعی آن ها، به فهمی روشن تر از واقعیات بازنمایی شده در تاریخ نگاری رسمی دورۀ پهلوی دست یابد.

فهرست فصول این کتاب:

فصل اول: ملاحظاتی در چیستی تاریخ نگاری رسمی و کارکردهای آن

فصل دوم: بافت، زمینه و فرایند تولید متن های تاریخ نگاری رسمی در دورۀ پهلوی

فصل سوم: ملاحظاتی روش شناختی در تاریخ نگاری های رسمی دورۀ پهلوی

فصل چهارم: دفاع از نظام سلطنت و حقانیت پادشاهی رضاشاه

فصل پنجم: تصویرپردازی از شخصیت رضاشاه

فصل ششم: قهرمان پردازی و مشیت گرایی در تحلیل تاریخی

فصل هفتم: نقد و ارزیابی روایت کودتای 1299 در تاریخ نگاری رسمی دورۀ پهلوی

فصل هشتم: روایت رسمی از نقش سید ضیاء و انگلیسی ها در کودتای 1299

فصل نهم: بازتاب مسائل بحث انگیز دورۀ رضاشاه در گفتمان تاریخ نگاری رسمی دورۀ پهلوی

فصل دهم: بازتاب اصلاحات رضاشاه در تاریخ نگاری رسمی دورۀ پهلوی

فصل یازدهم: گفتمان انتقادی و مبارزۀ اجتماعی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

شناخت تاریخی طایفه بهلولی و تعاملات سیاسی آنها در عصر پهلوی

زهرا علیزاده بیرجندی

بر اساس نتایج تحقیقات میدانی و کتابخانه ای و در مقایسه با سایر جوامع عشایری ایران، بهلولی ها یک طایف