۱۸۳۴
۰
۱۳۹۳/۸/۱۷
تاریخ العراق الحدیث 1258 - 1918 م

تاریخ العراق الحدیث 1258 - 1918 م

پدیدآور: ایناس سعدی عبدالله ناشر: دار عدنانتاریخ چاپ: ۲۰۱۴ ممکان چاپ: بغداد

خلاصه

به عبارت دیگر کتاب مذکور تاریخ عراق بین دو اشغال یعنی سقوط خلافت عباسی در 1258 م و ورود مغول به بغداد تا 1918 م و ورود انگلیس به عراق است.

معرفی کتاب

کتاب حاضر تاریخ جدید عراق را مورد بررسی قرار داده است. مؤلف کتاب، پیشینه تاریخ جدید عراق را به زمان سقوط بغداد در زمان مغول می‌رساند و یک طرف آن را شکست امپراتوری عثمانی از انگلیس و ورود انگلیس به عراق در سال 1918 م می‌داند. به عبارت دیگر کتاب مذکور تاریخ عراق بین دو اشغال یعنی سقوط خلافت عباسی در 1258 م و ورود مغول به بغداد تا 1918 م و ورود انگلیس به عراق است.
فهرست مطالب کتاب:
مدخل
تعریف لمصادر تاریخ العراق الحدیث (1258 - 1918)
الفصل الاول: الغزو المغولی للعراق
الفصل الثانی: العراق من الاحتلال الجلائری الی الاحتلال الصفوی (1337 - 1514)
الفصل الثالث: الدولة العثمانیة و تنظیماتها الاداریة و العسکریة
الفصل الرابع: الاحتلال العثمانی الاول للعراق (1514 - 1638)
الفصل الخامس: العراق فی العهد العثمانی الثانی 1638 - 1750
الفصل السادس: عهد الاسر المحلیة الحاکمة فی العراق
الفصل السابع: العهد العثمانی الاخیر (1831 - 1918)
الفصل الثامن: الاوضاع العامة فی العراق فی العهد العثمانی
الفصل التاسع: الاحتلال البریطانی للعراق
الملاحق

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سومریان در تاریخ بضمیمه تمدن سومری

سومریان در تاریخ بضمیمه تمدن سومری

عزمی سکر - جاک پیرین

کتاب حاضر از دو بخش تشکیل شده است: بخش نخست سومریان در تاریخ، تألیف نویسنده لبنانی دکتر عزمی سکر که

کشف الاوهام [فی حلیة شرب الغلیان فی شهر الصیام]

کشف الاوهام [فی حلیة شرب الغلیان فی شهر الصیام]

میرزا محمدتقی نوری مازندرانی والد محدث نوری

یکی از مباحثی که تقریبا از اوایل قرن یازدهم در مجامع فقهی شیعه و سنی رایج شد، به پیدا شدن گیاهی به ن