۲۵۰۹
۰
۱۳۸۸/۲/۲۶
مجله پيام بهارستان شماره سوم (بهار 1388)

مجله پيام بهارستان شماره سوم (بهار 1388)

پدیدآور:

خلاصه

در اين شماره بيش از هفتاد مقاله در حوزه هاي مختلف فرهنگي، تاريخي، اجتماعي درج شده است که در غالب آنها از اسناد استفاده شده است.

معرفی کتاب

فصلنامه‌ى «پيام بهارستان»، دوره‌ى دوم، سال اول، شماره‌ى ٣، بهار ١٣٨٨ توسط كتابخانه‌ى مجلس منتشر گرديد. دوره‌ى جديد اين مجله كه بر اسناد، مطبوعات و متون تأكيد دارد، در بيش از هزار صفحه داراى مندرجات زير است:

ـ يادداشت سردبير/ ٨
ـ برگي از تاريخ شيخ فضل‌الله نوري/ ٩/ سيد جعفر حسيني اشکوري
ـ سفرنامه ميرزا نصرالله اصفهاني به خطّه فارس الي بندرعباس/ ١٥/ محمد باقر وثوقي
ـ مطبعه مجلس و منشورات آن / ٢٣/ هما افراسيابي
ـ نامه آيت الله آخوند ملاکاظم خراساني به انجمن ايرانيان در لندن/ ٥٧/ هادي هاشميان
ـ مقررات باروط‌کوبي وشوره در روزگار ناصرالدين شاه (تخاقوى‌ئيل ١٣٠٣)/ ٦١/ ايرج افشار
ـ يازده سند دربارة مدارک تحصيلي روحانيون از دوره پهلوي اول به علاوه دو نامه منتشر نشده از امام خميني/ ٦٥/ رسول جعفريان
ـ شرکت سهامي مطبوعات اسلامي/ ٨١/ سيدفريد قاسمي
ـ سيد حيدر آملي و تشکيک در انتصاب يک اثر به نام او /١٠١/ حسين متقي
ـ دربارة مجلد پنجم منشآت ميرزا مهدي خان استرآبادي / ١٠٩/ ابوالفضل عرب زاده
ـ نسخه‌اي نو يافته از اجازات حرفوشي/ ١١٣/ سيد محمد طباطبايي بهبهاني (منصور)
ـ مستبدين مشروطه نما/ ١١٩/ ابراهيم ذوالفقاري
ـ رسالة تنبيه الغافلين و عبرت للناظرين در قحطي اصفهان / ١٣١/ رسول جعفريان ـ فرشته کوشکي
ـ گرافيک پاکت‌هاي قديمي: نگاهي به آرم‌هاي داخلي پاکت‌هاي قديمي/١٥١/ محسن احتشامي
ـ ادبيات سنگ نوشته‌هاي بانوان در الواح غزنه ـ افغانستان/١٥٧/ سيد صادق حسيني اشکوري
ـ نخستين بيانيه رياست وزرائي سيدضياءالدين نخست وزير کودتاي ١٢٩٩ ش/١٦٥/ محمد گلبن
ـ سفرنامه بدايع السمر و وقايع السفر/١٧١/ محمد رضا قصابيان
ـ تداوم و تحول در سياستگذاري براي اماکنه مقدسه در قرن اخير/١٨٥/ نفيسه واعظ شهرستانى
ـ يادداشتي تکميلي بر معرفي قرآني حاوي قسم نامة رهبران مشروطه /١٩٧/ منوچهر نظري
ـ نسخه‌شناسي آثار حروفيان در کتابخانه مجلس/٢٠١/ عاطفه بانگ
ـ دارالعجزة مشهد/٢٢٣/ اعظم نظرکرده
ـ سفرنامه حاج مهدي سراج انصاري به آبادان در سال ١٣٣٣ ش/٢٢٨/ عليرضا اباذري
ـ اقيانوس، روزنامه حامى محمد على شاه/٢٣٩/ داود قاسم‌پور
ـ مسئلة مهاجرت اهالي پشتکوه در اسناد/٢٥٠/ محمد چگيني
ـ اسنادي نويافته از دبستان علمي فرهنگ همدان/٢٥٩/ زهرا غلامحسين پور
ـ نسخه‌اي تازه‌ياب از دستورالعمل اخلاقي شهيد اول/٢٦٩ / محسن صادقي
ـ مطبوعات دولتى ايران در عصر قاجار /٢٧٣/ جمشيد كيان‌فر
ـ آداب معنوى مطالعه، مكاتبه و كتابت در سلسلة العارفين و تذكرة العارفين محمد قاضى/٣٠٠ احسان الله شكراللهى طالقانى
ـ گذرى بر عرايض اعانات (اعانات نتيجه بدفهمى از نهاد قانونگذار)/٣١٥ / سياوش شوهانى
ـ نسخه‌اى نفيس از كتاب الروضة البهية شهيد ثانى/ ٣٣٠/ محمد كاظم رحمتى
ـ تاريخ ايران در مصر/٣٣٣/ رسول جعفريان
ـ کشاکش رضاخان و مطبوعات در دوره نخست وزيري/٣٤٥/ علي منوچهري
ـ چند نکته دربارة جُنگ نظام‌الدين احمد مازندراني/٣٥٣/ محسن صادقي
ـ گزيده‌اي از: فهرستواره اسناد خاندان سادات ميرعماد (ساکن قريه علي‌آباد مير واقع در کجور مازندران)/٣٥٩/ امين نعيمايي عالي
ـ ورقة انتباهيه: شب‌نامه‌اي از عراق عجم/٣٦٩/ کورش نوروزمرادي
ـ فهرست مقدماتي دستنويس‌هاي فارسي فهرست نشده در کتابخانه مرکزي دانشگاه پرينستون ـ نيوجرسي/٣٨٦/ ترجمه رقيه عابديني
ـ از ترديد رضاخاني تا سقوط پهلوي (متن استعفانامة رضا شاه در شهريور ١٣٢٠)/٤٠٩/ طيبه منصوري
ـ اثري از شيخ بهايي در زمينة تشريح علمي (کالبد شکافي)/٤١٤/ محسن صادقي
ـ مصارف موقوفات اسلامي؛ متنوع و کارآمد (با بررسي اسناد موقوفات استان اصفهان از عصر صفوي تا کنون/٤١٦/ سيد صادق حسيني اشکوري
ـ ورزش آذربايجان در متون/ ٤٣١/ احمد موتاب ـ وحيد ساري صراف
ـ امتياز دارسي از زمان انعقاد تا لغو آن/٤٤٣/ نسرين ميرآخورلو
ـ متين‌السلطنه و روزنامه عصر جديد/٤٥٥/ فاطمه زهرا خانيان
ـ سندى دربارة استفاده از لباس‌هاى ايرانى/ ٤٦٨/ اکرم جاني
ـ نمکدان دفتر ادبيات شعر و نغز دورة پهلوي اول/٤٧٣/ نرگس دهقانيان
ـ مورگان شوستر آغازگر اصلاحات مالي در ايران/٤٧٩/ راضيه يوسفي‌نيا
ـ اسنادى از مكاتبات ميرزا حسن رشديه مؤسس مدارس نوين به مجلس شوراى ملى/٣٠٥/ احمد مظفرمقام
ـ تاريخچة چاى در ايران (مرورى بر چند سند)/٥٢٧/ على اكبر يزدانى
ـ نهادهاى هويت‌ساز در دورة پهلوى اول: نمونه [سازمان پرورش افكار]/٥٣٥/ على اكبر مسگر
ـ چاپ نخست قانون اساسى مشروطه ايران/ ٥٤١/ رحيم نيکبخت
ـ درآمدي بر تصحيح روشنائي نامه نثر ناصرخسرو/٥٤٧/ ولاديمير ايوانوف، ترجمه مليحه کرباسيان
ـ قرآن وقف تلاوت امام زمان (عج)، ظرايف هنري و دقايق تاريخي/٥٦٠/ داود نظريان
ـ الفتوحات المدنيه محيي‌الدين عربي/٥٨٥/ جواد جعفريان
ـ معرفي نسخة بسيار نفيس فتوحات مکيه/٥٩٧/ ابوالفضل عرب‌زاده
ـ طنز و فکاهي مشروطه در روزنامه آذربايجان/ ٦١٨/ سپيده رشاد اوغاني
ـ وقف نامة حاج حسين جمال در آشتيان/٦٢٩/ صادق حضرتي
ـ حکايت مردگان دخمة خاموش/٦٣٦/ نرگس ظهيري
ـ گزارش سفر حج بانو هندي شاه جهان بيگم در سال ١٢٨٠ ق/٦٤١/ اکرم حسن‌آبادي
ـ اخبار مصور لندن: نخستين مجلة خبري مصور جهان /٦٥٥/ آزاده حيدري
ـ يك ارجاع كهن به ابن قبه و مطلبى دربارة او/ ٦٧٣/ محمد كاظم رحمتى
ـ ورسک، پل پيروزي/٦٧٦/ پيمان صدفي
ـ گذري بر مبارزات ناشران معاصر/٦٩٢/ قاسم تبريزي
ـ ماتناداران مخزن کتابهاي خطي/٧٠١/ آندرانيک هويان
ـ روزنامه‌نگاران وکيل؛ محمد علي تربيت/٧١٢/ سيدفريد قاسمي
ـ انتخابات دوره هفدهم يزد، عرصه كشمكش نيروهاى سياسى/٧١٥/ هادى حكيميان
ـ نکاتي درباة شهيد ثاني/٧٢٥/ محمد کاظم رحمتي
ـ اشعاري نو يافته از جهان ملک خاتون/٧٤٠/ جواد بشري
ـ معرفي اسنادي در خصوص تحولات صنعتي ايران در عصر مشروطه و چند سندى ديگر/٧٦٧/ مريم نيل قاز
ـ يادداشت‌هاى فرهنگى محمدعلى زينى/٨١٠/ هادى هاشميان
ـ رژيم پهلوي و همايش ٧ اکتبر ١٩٣٨ قاهره در خصوص فلسطين/٨٦١/ علي سام
ـ يك سند تاريخى از ميرزاى شيرازى دوم/٨٨٥/ محمد سمامى حائرى
ـ مهرهاي دوران صفوي/٨٨٧/ ترجمه سيد محمد حسين مرعشي
ـ كتيبه گنبد امام رضا (ع) از آقا حسين خوانسارى/٨٩٥/ رسول جعفريان
ـ پرسه‌هايي در نسخ خطي/٨٩٨/ محمود نظري
ـ نقش رضاخان در تدوين قانون مدني/٩٠٤/ احمد رضا نائيني
ـ اسنادي نويافته از ميان مواريث كهن/٩٣٥/ حسين متّقي
ـ کتابخانه مجلس و تأسيس کتابخانه تابعى ديگر/٩٧٦/ داود نظريان
ـ مدرسه زنگنه يا مدرسه بزرگ همدان/٩٨٣ / مهدى امانى يمين
ـ دورة چهارم مجلس شوراي ملي (پروگرام افتتاح مجلس شوراي ملي دورة چهارم توسط احمد شاه)/٩٩٣/ هادي هاشميان


اين شماره را كه ١٠٠٤ صفحه دارد مى‌توانيد به بهاى ٦٠٠٠ تومان از مركز پژوهش كتابخانه‌ى مجلس به نشانى تهران، خيابان انقلاب، روبه‌روى سينما سپيده، ساختمان فروردين، طبقه‌ى ٧، واحد ٢٧ و ٢٨، تلفن: ٢١-٦٦٩٦٤١١٩ بخريد.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

اخبار مشاهیر ادب معاصر در مطبوعات (از دوره قاجار تا عصر حاضر)

اخبار مشاهیر ادب معاصر در مطبوعات (از دوره قاجار تا عصر حاضر)

مهدی نورمحمدی

کتاب حاضر به عنوان منبع تحقیقی مستند و معتبر، موجب شناخت بیشتر علاقه‌مندان و محققین درباره زندگی و آ

منابع مشابه بیشتر ...

دولت های علوی

دولت های علوی

محرم اوچان- امید آتلی

موضوع کتاب، چنان که از عنوان آن نیز برمی آید، تاریخ دولت های علوی در ترکیه از عثمانی تا ترکیه ی امرو

ظهور اولیه ی چاپ در عصر صفوی؛ نگاهی نو به نخستین چاپخانه ی ارمنیان در جلفای نو

ظهور اولیه ی چاپ در عصر صفوی؛ نگاهی نو به نخستین چاپخانه ی ارمنیان در جلفای نو

صبوح دیوید اصلانیان

نقطه ی آغازین صنعت چاپ در ایران به دوره ی صفویه بر می گردد. ارامنه اصفهان با رهبری خاچاطور کساراتسی

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

دولت های علوی

دولت های علوی

محرم اوچان- امید آتلی

موضوع کتاب، چنان که از عنوان آن نیز برمی آید، تاریخ دولت های علوی در ترکیه از عثمانی تا ترکیه ی امرو

ظهور اولیه ی چاپ در عصر صفوی؛ نگاهی نو به نخستین چاپخانه ی ارمنیان در جلفای نو

ظهور اولیه ی چاپ در عصر صفوی؛ نگاهی نو به نخستین چاپخانه ی ارمنیان در جلفای نو

صبوح دیوید اصلانیان

نقطه ی آغازین صنعت چاپ در ایران به دوره ی صفویه بر می گردد. ارامنه اصفهان با رهبری خاچاطور کساراتسی