برچسب ها: ماهنامه اسلامی مجلس مذاکره علمیه کلکته

۱ مقاله

مقالات

خلاصه

ماهنامه اسلامی مجلس مذاکره علمیه کلکته / رویداد، که 1280 ق در هند منتشر شد، اوّلین مجله اسلامی به زبان فارسی در جهان محسوب می شود.