برچسب ها: رساله آفتاب و زمین

۱ مقاله

مقالات

خلاصه

نکاتی است که در شرح دیدگاه های میرزا عباس صراف در کتاب «آفتاب و زمین» در کنگره اصفهان و توسعه بیان کردم.