برچسب ها: منصور صفت گل

۲ کتاب

کتاب ها

عنوانتاریخ دانشگاه تهران: جلد نخست (دانشگاه در دوره اول 1322-1313) (ده جلدی)

نویسندهنویسندگان

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰نسخه

شابک8-9403-03-964-978

عنوانتحفة الخانی یا تاریخ رحیم خانی (تاریخ برآمدن و نخستین سال‌های امارت منغیتیه در آسیای مرکزی)

نویسندهمحمد قاضی وفا کرمینگی

ناشرموسسه مطالعات زبانها و فرهنگهای آسیا و آفریقا

تاریخ چاپ۲۰۱۳ م

مکان چاپتوکیو