برچسب ها: قزلباش

۲ کتاب

کتاب ها

عنوانآن روی سکه (پژوهشی در تاریخ نگاری ایران)

نویسندهعباسقلی غفاری فرد

ناشرانتشارات نگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

عنوانقزلباش و هزاره در لابلای تاریخ افغانستان

نویسندهاحمدعلی محبی

تاریخ چاپ۲۰۱۱ م

مکان چاپآلمان