برچسب ها: تاتارها

۲ کتاب

کتاب ها

عنوانتاریخ استیلای روسیه بر قفقاز (تاریخ جنگ های روسیه با ایران، عثمانی و قبایل مسلمان قفقاز)

نویسندهجان. اف. بادلی

ناشرنشر شای آی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپارومیه

عنوانحج گزاری مسلمانان روسیه

نویسندهاسرا دوغان