برچسب ها: ادیان ابراهیمی

۲ کتاب

کتاب ها

عنوانخاندان ابراهیم (ع) بازخوانی داستان‌هایی از کتاب پیدایش

نویسندههرشل شنکس

عنوانمنجی‌باوری در کیش زرتشتی و ادیان ابراهیمی

نویسندهاسد الله آژیر

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپقم