ناشر: نشر اداره مطالعات اسناد و تاریخ روابط خارجی

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانایران پل میان فرهنگی تعاملات بین المللی جاده ابریشم

نویسندهحسن باستانی راد

ناشرنشر اداره مطالعات اسناد و تاریخ روابط خارجی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران