ناشر: موسسه مطالعات زبانها و فرهنگهای آسیا و آفریقا

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانتحفة الخانی یا تاریخ رحیم خانی (تاریخ برآمدن و نخستین سال‌های امارت منغیتیه در آسیای مرکزی)

نویسندهمحمد قاضی وفا کرمینگی

ناشرموسسه مطالعات زبانها و فرهنگهای آسیا و آفریقا

تاریخ چاپ۲۰۱۳ م

مکان چاپتوکیو