ناشر: مؤسسه کتابشناسی شیعه

۳ کتاب

کتاب ها

عنوانآیة الله حاج میرزا حسن آقا مجتهد تبریزی (م1337 ق) مؤسس و مصحح مشروطه در آذربایجان

نویسندهعلی ابوالحسنی (منذر)

ناشرمؤسسه کتابشناسی شیعه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپقم

عنوانسرگذشت ، افکارو آثار آیة الله شهید سید حسن مدرس

نویسندهمحمد صادق مزینانی

ناشرمؤسسه کتابشناسی شیعه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپقم

عنوانابن میثم البحرانی حیاته و آثاره

نویسندهعبدالزهراء العویناتی

ناشرمؤسسه کتابشناسی شیعه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپقم