ناشر: بنیاد قم پژوهی - کتابخانه آیت الله مرعشی

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانتذکره شعرای معاصرین دار الایمان قم

نویسندهعلی اکبر فیض

ناشربنیاد قم پژوهی - کتابخانه آیت الله مرعشی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپقم