نویسنده: مفاز الله کبیر

۱ کتاب

کتاب ها

عنوانالاسرة البویهیة فی بغداد 334 ـ 447 ق

نویسندهمفاز الله کبیر

ناشربیت الحکمة

تاریخ چاپ۲۰۱۲ م

مکان چاپبغداد