نویسنده: مصطفی سید میررمضانی

۱ کتاب

کتاب ها

عنواناز تهران تا وین سرگذشت هسته ای ایران از ابتدا تا تصویب برجام

نویسندهمصطفی سید میررمضانی

ناشریار مانا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران