نویسنده: دکتر محمد جعفر یا حقی، مهدی سیدی

۱ کتاب

کتاب ها

عنواناز جیحون تا وخش گزارش سفر به ماوراء النهر

نویسندهدکتر محمد جعفر یا حقی، مهدی سیدی

ناشرآهنگ قلم

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران