نویسنده: بیژن عبدالکریمی

۲ کتاب

کتاب ها

عنوانپایان تئولوژی (تئولوژی، عقلانیت و علوم انسانی جدید) ( دو جلدی )

نویسندهبیژن عبدالکریمی

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

عنوانهایدگر در ایران - نگاهی به زندگی، آثار و اندیشه های سید احمد فردید

نویسندهبیژن عبدالکریمی

ناشرموسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران