۲۲۱
۱۰۷
۱۳۹۹/۵/۲۵
تایخ عباسی (روزنامه ملاجلال منجم): تاریخ ایران در روزگار شاه عباس

تایخ عباسی (روزنامه ملاجلال منجم): تاریخ ایران در روزگار شاه عباس

پدیدآور: ملاجلال محمد منجم یزدی مصحح: مقصود علی صادقیناشر: نگارستان اندیشهتاریخ چاپ: ۱۳۹۸مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۰۰۰نسخهشابک: 1-85-8273-600-978تعداد صفحات: ۷۱۶ص

خلاصه

شاه عباس صفوی و روزگار فرمانروایی او از ادوار درخشان تاریخ ایران به شمار می رود. دوره پادشاهی او شاهد پدید آمدن تاریخ نگاری هایی برجسته، از جمله عالم آرای عباسی است. تاریخی عباسی ملاجلال منجم نیز یکی دیگر از پدیده های شاخص تاریخ نگاری ایران در روزگار شاه عباس است که می تواند بسیاری از کاستی های منابع دیگر درباره ی این دوره را برطرف کند.

معرفی کتاب

تاریخ کهنسال ایران زمین وارث بسیاری از متون تاریخنگاری است که هر یک بخشی از سرگذشت این سرزمین را در خود جا داده است. بسیاری از این متون در دو قرن اخیر که تصحیح و انتشار متون فارسی رونقی گرفت، به زیور چاپ آراسته شد. اما این تصحیح ها همواره از شیوه و محتوایی یکسان برخوردار نبود. گاه در کمال دقت و وسواس صورت گرفت و به زنده شدن متنی کهن بر اساس نسخه یا نسخه های خطی آن انجامید و گاه دقتی بایسته در تصحیح اتفاق نیفتاد و صرفا نسخه ای خطی به متنی چاپی تبدیل شد. چنین است که امروزه بسیاری از متون منتشر شده ی تاریخ نگاری ایرانی از کیفیت لازم برای این گه پژوهشگران بتوانند از آن ها در پژوهش هایشان بهره مند شوند برخوردار نیستند. از این روی به نظر می رسد تصحیح و انتشار دوباره ی بسیاری از آثاری که پیشتر منتشر شده اند، امری ضروری است. تاریخ نگاری های روزگار صفوی شاید بیش از هر دوره ای دیگر مصداق این سخن باشند. بسیاری از متون تاریخ نگاری این روزگار با همه ی اهمیتی که دارند، متاسفانه تصحیح و انتشاری مناسب ندارند. تاریخ عباسی یا روزنامه ی ملاجلال نیز از همین دسته است که نیاز مبرم به تصحیح و انتشار دوباره آن به روشنی به چشم می خورد. این اثر از آثار تاریخ نگاری برجسته ی روزگار شاه عباس یکم صفوی است و برای شناخت تاریخ ایران در روزگار پادشاه یاد شده، اهمیتی فراوان دارد. همان اندازه که فرمانروایی شاه عباس درخشان ترین روزگار پادشاهی صفویان است، تاریخ نگاری روزگار او هم جدای از دیگر پدیده های دروان او نیست و نسبت به نمونه های پیش و پس از خود در دوره ی یاد شده از برجستگی و پرباری بیشتر برخوردار است. تاریخ نگاری های صفوی پیش از روزگار شاه عباس، با همه ی تفصیل و پرشمار بودن، از عیبی بزرگ برخوردارند آن هم این که مطالب آن ها به شدت تحت تأثیر یکدیگر و در بسیاری موارد شبیه همدیگر است. این همانندی ها باعث شده است در بسیاری رویدادها، گزارش هایی تقریبا یکسان از این روزگار به دست پزوهشگر امروزی برسد و خواننده از گزارش های متنوع درباره ی یک رویداد محروم باشد. تاریخ نگاری های پس از شاه عباس نیز کاستی هایی دیگر دارند. در این میان تاریخ نگاری دوره ی شاه عباس برخلاف دوره ی پیش از خود دارای تاریخ های بسیار متفاوت و مستقل از یکدیگر است. به گونه ای که در هر یک از این آثار گزارشی مستقل و نسبتا متفاون را از بسیاری از رویدادها یم توان به دست آورد که هر یک گوشه ای از رویدادهای زمانه را توصیف می کند.

تاریخ عباسی یا روزنامه ی ملاجلال یکی از پدیده های درخشان تاریخ نگاری عصر شاه عباس است که نسبت به دیگر تاریخ نگاری های این دوره دارای ویژگی های خاص خود است و می تواند بسیاری از کاستی های آن ها را برطرف کند. از این روی برای مطالعه ی عصر شکوفایی فرهنگ و تمدن ایرانی در روزگار شاه عباس، یکی از منابع بسیار سودمند و لازم به شمار می آید. این است که تصحیح علمی و انتشار آن کاری بایسته به شماری می آید.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سفرنامه ی فیروزمیرزا فرمانفرما

سفرنامه ی فیروزمیرزا فرمانفرما

امید شریفی

جیرفت ، عنوان اصلی این سفرنامه است ، تا دوران پهلوی به منطقه ای وسیع ، بیش از شهر کنونی آن اطلاق می

تاریخ کتابت و قرائات قرآن کریم

تاریخ کتابت و قرائات قرآن کریم

محسن رجبی قدسی

رسول خدا صلی الله علیه و آله هم زمان و موازی با ابلاغ، آموزش و ترویج تدریجی قرآن کریم، نسبت به کتابت