۱۲۱۰
۳۰۹
۱۳۹۸/۳/۳۰
درباره هستی شناسی وجود اجتماعی

درباره هستی شناسی وجود اجتماعی

پدیدآور: گئورگ لوکاچ ناشر: نشر شفیعیتاریخ چاپ: ۱۳۹۷مترجم: زیبا جبلیمکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۰۰نسخهشابک: 7-57-7843-964-978تعداد صفحات: ۵۸۴ص

خلاصه

گئورگ لوکاچ، فیلسوفی زیرک و کاردان که در این کتاب درباره ی هستی شناسی وجود اجتماعی، فعالیت پرشاخه ی هگل و دستآوردهای فلسفی دامنه دارش به طور برجسته ای سخن گفته است و کوشیده تا با کمند سخن، دیالکتیک او را در سیر پرتضاریس (پردندانه و سراسر بریدگی) عرصه ی اجتماعی و اقتصادی نشان دهد.

معرفی کتاب

گئورگ لوکاچ، فیلسوفی زیرک و کاردان که در این کتاب درباره ی هستی شناسی وجود اجتماعی، فعالیت پرشاخه ی هگل و دستآوردهای فلسفی دامنه دارش به طور برجسته ای سخن گفته است و کوشیده تا با کمند سخن، دیالکتیک او را در سیر پرتضاریس (پردندانه و سراسر بریدگی) عرصه ی اجتماعی و اقتصادی نشان دهد. در همین مفهوم گرتسن، اندیشمند بزرگ قرن نوزدهم روسیه خاطرنشان می سازد : «دیالکتیک هگل، به رغم چهره ی دوگانه و نشان کلاهخود نظامی پروسی پروتستانی اش، دژکوب هشتناکی است؛ هر چیزی را باطل می سازد و هر آنچه که بازدارنده ای از عقل و خرد باشد را از میان بر می دارد».

همان طور که می دانیم هگل در فنومنولوژی روح خود با نقل قول از دیدرو مدلل می سازد که دیالکتیک به مثابه ی غنای آگاهی ذهنی نه تنها نتیجه ی فلسفه ورزی انتزاعی، بلکه در عین حال محصول آگاهی اجتماعی است و در علم منطق خود تأکید می کند که حقیقت، چیزی جز پروسه ی منطقی (به عبارت دیگر : تاریخی) نیست که در تکامل خود به ایده ی مطلق ختم می شود. این ایده ی مطلق در آثار مارکس و انگلس، تجسم خود را در رسالت تاریخی پرولتآریا می یابد.

پرداختن تفننی به فلسفه و دیالکتیک هگل، شبیه به نقش قالی های ایرانی و خطوطی می باشد که در این قالی ها در هر جهت در حرکت اند، اما هرگز به مقصدی یا معنایی نزدیک نمی شوند و این به آن خاطر است که درک دیالکتیک هگل برای جماعت عالم نمایان که فاقد دیدی تاریخی اند و در غرض ورزی های خود نمی خواهند تکامل خود - آگاهی انسان در پویه ی تاریخ را به طور علمی دنبال کنند، ناممکن است. ریشارد واگنر و بیسمارک نیز از جمله کسانی بودند که بدون اینکه توفیقی در این راه بیابند کوشیدند چیزی از او دستگیرشان شود.

لوکاچ در این کتاب در ادامه ی بررسی خود، استنباط هگل از نقش کار در پیدایش فردیت انسان که سرانجام در جامعه ی مدنی تبلور می یابد را دنبال می کند. لوکاچ در عین حال نشان می دهد: ژرف ترین، عینی ترین و انکار ناپذیرترین ضابطه، مبین آنست که پیشرفت جوامع باید با رشد بارآوری کار اجتماعی سنجیده شود و سرمایه داری که به مرحله ی گندیدگی و طفیلی گری خود پانهاده است امروزه به بزرگ ترین مانع چنین بارآوریی تبدیل شده است. 

لوکاچ در تصنیّف حاضر فقط افسانه ی روزگار خود را نمی گوید، بلکه با کند و کاو در تکاملی آتی جامعه ی بشری در پرتو ارزش اضافی، خواننده را با گالری زنده ای از مقولات اجتماعی و اقتصادی که از رصدخانه ی حقیقت و تکامل تاریخی به آن نگریسته شده است، آشنا می سازد. 

فهرست مطالب:

1- هگل

2- هستی شناسی دیالکتیک هگل

- مقدمات روش شناسانه

- تاریخ مندی و جامعیت نظری

- کار به مثابه ی ایجاب کننده ای فرجام شناسانه

- کار به مثابه ی الگوئی برای پراتیک اجتماعی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

آیا فردوسی محمود غزنوی را هجو گفت؟ (بررسی تحلیلی، تصحیح انتقادی و شرح بیت ها)

آیا فردوسی محمود غزنوی را هجو گفت؟ (بررسی تحلیلی، تصحیح انتقادی و شرح بیت ها)

ابوالفضل خطیبی

یکی از قطعات معروف و منسوب به فردوسی قطعه ای است که گفته اند شاعر در هجو سلطان محمود غزنوی سروده و ب

از فرانکلین تا لاله زار؛ زندگینامۀ همایون صنعتی زاده

از فرانکلین تا لاله زار؛ زندگینامۀ همایون صنعتی زاده

سیروس علی نژاد

کتاب حاضر حاصل گفتگوی یک نویسندۀ روزنامه نگار با خود همایون صنعتی زاده و با دیگران دربارۀ زندگی او و

منابع مشابه

سیر تاریخی روزنامه در ایران: از آغاز تا کنون

سیر تاریخی روزنامه در ایران: از آغاز تا کنون

صدیقه احمدی فصیح

مطبوعات به عنوان یکی از ارکان دموکراسی و یکی از نهادهای جامعه مدنی در ارائه ی اخبار و اطلاعات و سازم

آموزه غیبت و تأثیر آن بر تکامل اندیشه سیاسی شیعه

آموزه غیبت و تأثیر آن بر تکامل اندیشه سیاسی شیعه

سهرابعلی افروغ

اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت و تحت تأثیر آموزه غیبت با تطورات گوناگون و سیر تکاملی خاصی همراه بوده