۶۰۸
۰
۱۳۹۶/۹/۲۴
گاه و بی گاهی دانشگاه در ایران

گاه و بی گاهی دانشگاه در ایران

پدیدآور: مقصود فراستخواه ناشر: آگاهتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

امروزه میلیون ها نفر از جرم جمعیتی ما را دانشجویان و دانش آموختگان تشکیل می دهند و بیشتر خانوارهای ایرانی حتی در دوردستترین مناطق، دستکم یک نماینده و گاهی چند نماینده از این جمعیت دارند، در نتیجه بدون فهم سوانح دانشگاه در ایران، و بدون تحلیل دقیق مسائل آموزش عالی در این سرزمین، به آسانی نمی توان توضیح رضایت بخشی از بسیاری از روندهای کنونی جامعه ی ایرانی و احتمالات آتی آن ارائه داد. /*/

معرفی کتاب