۸۶۷
۰
۱۳۹۶/۴/۲۱
کتاب الملخص فی اللغة مع الوفاء بترجمة ما فی القرآن

کتاب الملخص فی اللغة مع الوفاء بترجمة ما فی القرآن

پدیدآور: ابوالفتح حمدبن احمد بن حسین بادی ناشر: میراث مکتوبتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

نوشتار حاضر چکیده ای از کهن ترین واژه نامه های عربی به فارسی است که نسخه برگردان دستنویس شماره 9455 کتابخانه مجلس شورای اسلامی می باشد. این اثر در سال684 هجری کتابت شده است. نویسنده آن؛ ابوالفتح حمدبن احمد بن حسین بادی معروف به کافی است.

معرفی کتاب

نوشتار حاضر چکیده ای از کهن ترین واژه نامه های عربی به فارسی است که نسخه برگردان دستنویس شماره 9455 کتابخانه مجلس شورای اسلامی می باشد. این اثر در سال684 هجری کتابت شده است. نویسنده آن؛ ابوالفتح حمدبن احمد بن حسین بادی معروف به کافی است.

نگاهی به مهم ترین لغت نامه های عربی به فارسی، معرفی کتاب، نام و مشخصات کتاب، ویژگیهای آن و ویژگی نگارش واج های فارسی در این فرهنگ و کاربرد انواع حروف در المخلص از مباحثی است که در این نوشتار مطرح شده است. کلمات مستقل و ساده، کلمات مرکب، فرایندهای واجی، به کارگیری صفت در معنای قید، برخی ویژگیهای مربوط به افعال، و نمونه لغات فارسی فرهنگ المخلص نیز از دیگر مطالبی است که در این کتاب آمده است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

افراط گرایی در تاریخ اسلام (مطالعه ی موردی کارنامه ی فکری و سیاسی خوارج)

افراط گرایی در تاریخ اسلام (مطالعه ی موردی کارنامه ی فکری و سیاسی خوارج)

خلیل موحد

نویسنده برای شرح و بسط و تحلیل و داوری درباره ی معارف و عملکرد خوارج ، با کاویدن منابع ها در مآخذ و

عرفان سید بن طاووس پژوهشی در اندیشه های عرفانی سید بن طاووس

عرفان سید بن طاووس پژوهشی در اندیشه های عرفانی سید بن طاووس

محمد هادی فلاح

سید بن طاووس از عالمان بزرگ و کامل شیعه است. او عرفان را قبول دارد و شخصیت و سلوک اخلاقی-عرفانی وی ن

منابع مشابه

مرآت الاصطلاح ( تالیف 1158 ق)

مرآت الاصطلاح ( تالیف 1158 ق)

آنندرام مخلص

این کتاب در برگیرنده اصطلاحات ، توضیحات،مثل ها و آگاهی های ادبی و تاریخی دست اولی است که برخی را در