۲۴۳۴
۰
۱۳۹۶/۲/۲۰
ادبیات گنوسی

ادبیات گنوسی

پدیدآور: استوارت هالروید ناشر: هیرمندتاریخ چاپ: ۱۳۹۲مترجم: ابولقاسم اسماعیل پورمکان چاپ: تهران

خلاصه

نوشتار حاضر دربرگیرنده مجموع جستارهای برگزیده پیرامون ادبیات گنوسی است که شامل بررسی و تحلیل ابعاد گوناگون کیش گنوسی و تاریخچه ی آن از آغاز تا امروز است. همچنین متون اصیل گنوسی که در بردارنده ی انجیل های گنوسی و برگزیده ی مهم ترین بخش های انجیل توماس، انجیل حقیقت، انجیل فیلیپ، انجیل مرقیون و متن های مندایی و مانوی است در این کتاب آمده است.

معرفی کتاب

فقدان منابع اصیل ادبیات و نوشته های گنوسی به فارسی، نگارنده را بر آن داشت که برگزیده ای از مهم ترین آثار عرفانی صدر مسیحیت، معروف به رساله ها و انجیل های گنوسی را به پارسی برگرداند و تحلیلی بر آنها بنویسد. اما نویسنده این سطور با بررسی تحلیل های متخصصان کیش گنوسی در ادوار گوناگون، بهتر دید که خود بیهوده قلم نفرساید و بهترین تحلیل ها را برگزیند و ترجمه کند.

پژوهش های جدید و روزافزون غربیان پیرامون آثار و نوشته های گنوسی به قدری فراگیر و جذاب است که نگارنده گاهی در گزینش آنها دچار تردید می شد. اما از میان انبوه کتاب ها و جستارهای مهم متخصصان، غیر از گفتارهای نخست آیین گنوسی و مانوی، بخش های مهمی از کتاب جامع استوارت هالروید به نام کیش گنوسی برگزیده و ترجمه گردید تا به عنوان درآمدی بر کتاب حاضر مورد استفاده قرار گیرد.

مجموعه جستارهای برگزیده در دو بخش مجزا آمده است. بخش نخست شامل بررسی و تحلیل ابعاد گوناگون کیش گنوسی، تاریخچه ی آن از آغاز تا امروز، کیش گنوسی: بدعتی مسیحی، کیش مندایی، مانی، کیش مانوی، و بررسی تطبیقی کیش مانوی و مسیحی و تأثر پذیری از آن، تاریخچه ی پژوهش های مانوی و بررسی متون مانوی. بخش دوم شامل متون اصیل گنوسی است. درآمدی بر انجیل های گنوسی سرآغاز این بخش است که به معرفی مهم ترین انجیل های غیر رسمی می پردازد و آنگاه ترجمه ی مهم ترین بخش های انجیل توماس، انجیل حقیقت، انجیل فیلیپ، انجیل به روایت مریم مجدلیه، انجیل مرقیون، انجیل صلح و دیگر متن های گنوسی و مندایی و مانوی ارائه می شود. همچنین  پایان بخش کتاب، پاره های گنوسی مزامیر عهد عتیق و کتاب جامعه است. 

عناوین اصلی:

بخش نخست: بررسی و تحلیل

بخش دوم: متون 

 

 

 

مجموعه جستاره

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای