۲۳۴۷
۸۸۴
۱۳۹۵/۸/۲۷
تاریخ تحولات ایران شناسی در دوران اسلامی

تاریخ تحولات ایران شناسی در دوران اسلامی

پدیدآور: مریم میراحمدی ناشر: طهوری تاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

دانش ایران شناسی ،به دلیل گستردگی زمینه ی تحقیق ،دامنه ی وسیعی دارد،به عبارت دیگر ،ایران شناسی ، علمی جامع است و حیات معنوی ،اندیشه های دینی ،رسوم و فرهنگ کلیه اقوام و جوامعی را فرا می گیرد که در داخل و یا بیرون ازمرزهای کنونی ایران ،با ارزش های ایرانی ، قرن ها زیسته و خو گرفته اند.

معرفی کتاب

معرفی کتاب

تاریخ تحولات ایران شناسی در دوران اسلامی

دکتر مریم میراحمدی

نشر طهوری

تهران 1395

دانش ایران شناسی ،به دلیل گستردگی زمینه ی تحقیق ،دامنه ی وسیعی دارد،به عبارت دیگر ،ایران شناسی ، علمی جامع است و حیات معنوی ،اندیشه های دینی ،رسوم و فرهنگ کلیه اقوام و جوامعی را فرا می گیرد که در داخل و یا بیرون ازمرزهای کنونی ایران ،با ارزش های ایرانی ، قرن ها زیسته و خو گرفته اند.اطلاع از فرهنگ ،تاریخ و زبان های باستانی ایران ، پژوهشگر ایران شناس را به شناخت بسیاری از ریشه های لغوی و کاربرد واژه ها و اصطلاحات متداول در دوران اسلامی هدایت می کند.مجلد حاضر ،مباحث مهمی از حیات فرهنگی را در پرتو اسلام پی می گیرد و جهان بینی ایرانیان در روند تاریخی و سیر تکامل اجتماعی آن باتوجه به "مکتب تاریخی ایران شناسی " را در ده فصل مورد پژوهش قرار می دهد.درفصل اول ،قلمرو پژوهش "مکتب زبان شناسی و فقه اللغه ایرانی " ،"مکتب تاریخی ایران شناسی " و "مکتب جغرافیایی ایران شناسی " را شرح می دهد.فصل دوم،شناخت متون و اهمیت آن در تحقیقات ایران شناسی است.فصل سوم،حیات معنوی و تاثیرات فرهنگی ایران ، در قرون نخستین اسلامی و روند اسلامی شدن ایران تا سقوط عباسیان در قرن هفتم هجری را مورد بحث قرار می دهد.فصل چهارم،زبان های ایرانی در دوران اسلامی و لهجه ها و گویش های مختلفی را که در سراسر ایران بکار می رود را بررسی می کند.فصل پنجم،ساکنان و اقوام مختلفی را که در ایران ساکن اند،مورد تفحص قرار می دهد.فصل ششم ،درباره ی اهمیت اسناد و مدارک تاریخی در مطالعات ایرانی است.فصل هفتم ،مربوط به اهمیتسفرنامه ها در تحقیقات ایران شناسی است.فصل هشتم ،درباره ی اهمیت و نقش ادبیات تاریخی و متون نثر است.فصل نهم ،نظام حکومت ایران ،تشکیلات اداری و سازمان های مختلف اجتماعی ایران را توضیح داده است.فصل دهم،به جهن بینی و اندیشه های ایران در دوران اسلامی اختصاص دارد.

فهرست

پیش گفتار

دانش ایران شناسی و قلمرو تحقیقات آن

شناخت متون و اهمیت آن در تحقیقات ایران شناسی

حیات معنوی ایران و تاثیرات فرهنگی

زبان های ایرانی نو در دوران اسلامی

ساکنان و اقوام ایران

اهمیت اسناد و مدارک تاریخی در تحقیقات ایران شناسی

اهمیت سفرنامه ها در تحقیقات ایران شناسی

اهمیت ادبیات تاریخی در تحقیقات ایران شناسی

نظام حکومت ایران در دوران اسلامی

جهان بینی و اندیشه های دینی ایرانیان در دوران اسلامی

 

​فرهودی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای