۱۷۴۴
۶۳۷
۱۳۹۵/۸/۲۷
تاریخ تحولات ایران شناسی در دوران اسلامی

تاریخ تحولات ایران شناسی در دوران اسلامی

پدیدآور: مریم میراحمدی ناشر: طهوری تاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

دانش ایران شناسی ،به دلیل گستردگی زمینه ی تحقیق ،دامنه ی وسیعی دارد،به عبارت دیگر ،ایران شناسی ، علمی جامع است و حیات معنوی ،اندیشه های دینی ،رسوم و فرهنگ کلیه اقوام و جوامعی را فرا می گیرد که در داخل و یا بیرون ازمرزهای کنونی ایران ،با ارزش های ایرانی ، قرن ها زیسته و خو گرفته اند.

معرفی کتاب

معرفی کتاب

تاریخ تحولات ایران شناسی در دوران اسلامی

دکتر مریم میراحمدی

نشر طهوری

تهران 1395

دانش ایران شناسی ،به دلیل گستردگی زمینه ی تحقیق ،دامنه ی وسیعی دارد،به عبارت دیگر ،ایران شناسی ، علمی جامع است و حیات معنوی ،اندیشه های دینی ،رسوم و فرهنگ کلیه اقوام و جوامعی را فرا می گیرد که در داخل و یا بیرون ازمرزهای کنونی ایران ،با ارزش های ایرانی ، قرن ها زیسته و خو گرفته اند.اطلاع از فرهنگ ،تاریخ و زبان های باستانی ایران ، پژوهشگر ایران شناس را به شناخت بسیاری از ریشه های لغوی و کاربرد واژه ها و اصطلاحات متداول در دوران اسلامی هدایت می کند.مجلد حاضر ،مباحث مهمی از حیات فرهنگی را در پرتو اسلام پی می گیرد و جهان بینی ایرانیان در روند تاریخی و سیر تکامل اجتماعی آن باتوجه به "مکتب تاریخی ایران شناسی " را در ده فصل مورد پژوهش قرار می دهد.درفصل اول ،قلمرو پژوهش "مکتب زبان شناسی و فقه اللغه ایرانی " ،"مکتب تاریخی ایران شناسی " و "مکتب جغرافیایی ایران شناسی " را شرح می دهد.فصل دوم،شناخت متون و اهمیت آن در تحقیقات ایران شناسی است.فصل سوم،حیات معنوی و تاثیرات فرهنگی ایران ، در قرون نخستین اسلامی و روند اسلامی شدن ایران تا سقوط عباسیان در قرن هفتم هجری را مورد بحث قرار می دهد.فصل چهارم،زبان های ایرانی در دوران اسلامی و لهجه ها و گویش های مختلفی را که در سراسر ایران بکار می رود را بررسی می کند.فصل پنجم،ساکنان و اقوام مختلفی را که در ایران ساکن اند،مورد تفحص قرار می دهد.فصل ششم ،درباره ی اهمیت اسناد و مدارک تاریخی در مطالعات ایرانی است.فصل هفتم ،مربوط به اهمیتسفرنامه ها در تحقیقات ایران شناسی است.فصل هشتم ،درباره ی اهمیت و نقش ادبیات تاریخی و متون نثر است.فصل نهم ،نظام حکومت ایران ،تشکیلات اداری و سازمان های مختلف اجتماعی ایران را توضیح داده است.فصل دهم،به جهن بینی و اندیشه های ایران در دوران اسلامی اختصاص دارد.

فهرست

پیش گفتار

دانش ایران شناسی و قلمرو تحقیقات آن

شناخت متون و اهمیت آن در تحقیقات ایران شناسی

حیات معنوی ایران و تاثیرات فرهنگی

زبان های ایرانی نو در دوران اسلامی

ساکنان و اقوام ایران

اهمیت اسناد و مدارک تاریخی در تحقیقات ایران شناسی

اهمیت سفرنامه ها در تحقیقات ایران شناسی

اهمیت ادبیات تاریخی در تحقیقات ایران شناسی

نظام حکومت ایران در دوران اسلامی

جهان بینی و اندیشه های دینی ایرانیان در دوران اسلامی

 

​فرهودی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سال های دانشکده: یادنامه پنجاهمین سال تأسیس دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

سال های دانشکده: یادنامه پنجاهمین سال تأسیس دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

نویسندگان

یادنامه ی حاضر شامل یادداشت های برخی از فارغ التحصیلان دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی به ویژه در رشته

اخبار عارف قزوینی در مطبوعات (از دوره قاجار تا عصر حاضر)

اخبار عارف قزوینی در مطبوعات (از دوره قاجار تا عصر حاضر)

مهدی نورمحمدی

کتاب حاضر که باید آن را در حکم دانشنامه ای ارزشمند درباره ی زندگی و آثارعارف قزوینی، چهره ی سرشناس ا