۹۶۶
۰
۱۳۹۵/۸/۸
اندیشه سیاسی شیعه در عصر ایلخانان

اندیشه سیاسی شیعه در عصر ایلخانان

پدیدآور: علی خالقی ناشر: سمتتاریخ چاپ: ۱۳۹۵مکان چاپ: تهران

خلاصه

در عصر ایلخانان پس از پدید آمدن فضای فرهنگی متکسر، علما توانستند به تبیین اندیشه و آرای خود در زمینه های مختلف از جمله فلسفه و فقه سیاسی بپردازد.

معرفی کتاب

معرفی کتاب:
اندیشه سیاسی شیعه در عصر ایلخانان
علی خالقی
نشر سمت
تهران 1395
چاپ اول

در عصر ایلخانان پس از پدید آمدن فضای فرهنگی متکسر، علما توانستند به تبیین اندیشه و آرای خود در زمینه های مختلف از جمله فلسفه و فقه سیاسی بپردازد.
در بررسی فرایند شکل گیری و تحول تفکر سیاسی شیعه ، عصر ایلخانان از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا در این عصر ، علی رغم تهاجم تخریبی اولیه مغولها و ویرانی سرزمین های اسلامی و فروپاشی خلافت عباسی، با تشکیل دولت ایلخانان ایران و برقراری نظم سیاسی مجدد و گرایش برخی از سلاطین ایلخانی به اسلام، دوران شمشیرو آشفتگی به سر آمد و نوبت به فکر و قلم رسید و متفکران مسلمان به ویژه علمای شیعه در پی بازنمایی اندیشه های اسلامی در زمینه های مختلف سیاسی و اجتماعی بر آمدند.
پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش شکل گرفته است که تفکر سیاسی شیعه در این عصر و جایگاه آن چیست؟
برای دست یافتن به هدفهای پژوهش حاضر،بحثها در پنج فصل و یک نتیجه گیری آمده است که در فصل اول مفاهیم ( تفکر سیاسی، فلسفه سیاسی، فقه سیاسی و عصر ایلخانان) و چهارچوب روش پژوهشی توصیف شده است.
در فصل دوم، بستر فکری و فرهنگی عصر ایلخانان(آیین و سیاست مذهبی مغول ها و جریان های فکری-مذهبی فعال در عصر ایلخانان) و تبیین سنت فکری فیلسوفان و فقیهان شیعه را در این دوران بررسی شده است.
در فصل سوم، شرایط و زمینه های سیاسی- اجتماعی تاثیرگذار بر شکل گیری تکفر سیاسی شیعه(تهاجم مغول به ایران و پیامدهای آن: سقوط قلعه های اسماعیلیان،فتح بغداد و شکل گیری دولت ایلخانان ایران) و تعامل علمای شیعه و کنش سیاسی آنان را در برابر مسائل سیاسی این دوره بررسی شده است.
در فصل چهارم، فلسفه سیاسی علمای شیعه مورد بررسی قرار گرفته است (سیر فلسفه سیاسی و زندگی،شخصیت و معرفی آثار فلسفی و متن تفکر سیاسی آنان).
در فصل پنجم، اندیشه سیاسی فقیهان شیعه را با توجه به سیر فقه سیاسی شیعه و زندگی، شخصیت و معرفی آثار فقهی و تبیین آرای این فقیهان درباره سیاست، ضرورت و ریاست و حکومت، انواع ریاست و حکومت( ریاست و حکومت در عصر غیبت و نظم سلطانی) بررسی کرده ایم.

فهرست مطالب
1-  مفاهیم و چارچوب روشی
2-  محیط فکری و فرهنگی و سنتهای فلسفی و فقهی شیعیان
3-  زمینه های سیاسی و اجتماعی و رفتار علمی علمای شیعه
4-  اندیشه سیاسی در متون فلسفی-کلامی علمای شیعه
5-  اندیشه سیاسی در متون فقهی علمای شیعه

 

سید علی صالحی امیری

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

تاریخ روابط اسلام و اروپا: تاریخ سوء تفاهمات و پیشداوری‌ها از آغاز تا امروز

تاریخ روابط اسلام و اروپا: تاریخ سوء تفاهمات و پیشداوری‌ها از آغاز تا امروز

فرانکو کاردینی

کتاب در این زمینه سبب‌ها و عواملی نظیر انواع منازعات، فتوح اسلامی، جنگ‌های صلیبی، فتح مجدد رکنکیستا،

نقاشی دیواری در دوره ی قاجار

نقاشی دیواری در دوره ی قاجار

ویلم فلور

نقاشی دیواری در دوره قاجار برگردان عنوان کتاب Wall painting in Qajar iran، نوشته ویلم فلور، ایران شن

منابع مشابه

اندیشه سیاسی علامه سیدمحمدحسین حسینی طهرانی

اندیشه سیاسی علامه سیدمحمدحسین حسینی طهرانی

محمدرضا ملایی

در تحقیق حاضر، با الگویی از اندیشه ورزی سیاسی مبتنی بر فقاهت و عرفان شیعی مواجه خواهیم شد که در آن،