۱۸۴۵
۰
۱۳۹۵/۵/۲۴
افغانستان در گذر زمان از عصر حجر تا محمود غزنوی جلد اول

افغانستان در گذر زمان از عصر حجر تا محمود غزنوی جلد اول

پدیدآور: سید محمد علی جاوید ناشر: رنگین کمانتاریخ چاپ: ۱۳۹۴مکان چاپ: افغانستان

خلاصه

جای شک نیست که افغانستان نام جدید است، اما تاریخ دراز و غنی دارد.اما متاسفانه تاریخ هزاران سال از گذشته های افغانستان را یا ننوشته اند و یا با اشاره ای اندک از آن گذشته اند.به ویژه تاریخ شاهان پیشدادی و کیانی و پهلوانی چون سام و زال و رستم ، به بهانه ی داستان و اسطوره بودن آنان در تاریخ افغانستان ذکر نگردیده است.در حالی که بزرگترین افتخارات این سرزمین در عهد همان شاهان و پهلوانان بوده است.

معرفی کتاب

افغانستان در گذر زمان از سلطنت غزنوی ها تا سقوط پادشاهی صفویه جلد اول

سید محمد علی جاوید

انتشارات رنگین کمان

افغانستان 1394

چاپ اول

 

جای شک نیست که افغانستان نام جدید است، اما تاریخ دراز و غنی دارد.اما متاسفانه تاریخ هزاران سال از گذشته های افغانستان را یا ننوشته اند و یا با اشاره ای اندک از آن گذشته اند.به ویژه تاریخ شاهان پیشدادی و کیانی و پهلوانی چون سام و زال و رستم ، به بهانه ی داستان و اسطوره بودن آنان در تاریخ افغانستان ذکر نگردیده است.در حالی که بزرگترین افتخارات این سرزمین در عهد همان شاهان و پهلوانان بوده است.

به گواهی تواریخ اسلامی از اخبار طوال ابوحنیفه ی دینوری، تاریخ یعقوبی تاریخ طبری تاریخ بلعمی و ده ها تاریخ دیگر قبل از هخامنشیان دو سلسله شاهان دیگر به نام پیشدادیان و کیانیان در این سرزمین و عموما در بلخ پایتخت داشتند و از ماوراء النهر تا عراق عرب و رومیه الصغرا را تحت امپراتوری خود در آورده بوددند.ننوشتن تاریخ پیشدادیان و کیانیان در واقع از نظر انداختن بخش عظیمی از عظمت و عزت این سرزمین است که اینک به نام افغانستان یاد می شود.نگارنده معتقد است که آن شاهان و پهلوانان در همین جغرافیای افغانستان فعلی حکم روایی و قدرت نمایی کرده اند.هرچند زندگی آنان با اغراق و افسانه های عامیانه آمیخته شده است و این مبالغه گویی ها هیچ گاه به معنای نفی وجود فیزیکی آنان نیست.

طبعا اینگونه اغراق گویی در مورد شاهان بزرگ . پهلوانان سترگ، در میان تمام ملت ها موجود است ولی اصل وجود آن بزرگان قابل انکار نمی باشد. در مورد عمر شاهان پیشدادی و کیانی نیز از این قبیل افسانه دیده می شود که عمر برخی آنها را تا پانصد هزار سال ذکر کرده اند که بی گمان غلط است و بیشتر جنبه ی داستانی دارد.امام آن پادشاهان مقتدر وجود داشته و از افغانستان کنونی جهان را اداره می کردند .

سید علی صالحی امیری

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

سیرت محمد رسول الله (ص) (ترجمه سیره ابن هشام)

ابن اسحاق - ابن هشام

سالها پیش باید انجام می گرفت. مقصودم ارائه ترجمه کامل سیره ابن اسحاق ب

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامی

محمدحسین رجبی(دوانی)

در تاریخ اسلامی به ویژه از دیدگاه ماشیعیان، نام کوفه با پیمان شکنی و بی وفایی همراه است؛ به گونه ای

منابع مشابه

شاهنامه در غرب

شاهنامه در غرب

مریم برزگر

ادبیات فارسی از پدیده های مهم هویت فرهنگی ما ایرانیان است که همواره مورد توجه شرق شناسان قرار گرفته