۲۲۹۱
۰
۱۳۹۲/۱۰/۹
جنسیت در آرای اخلاقی از قرن سوم پیش از اسلام تا قرن چهارم هجری

جنسیت در آرای اخلاقی از قرن سوم پیش از اسلام تا قرن چهارم هجری

پدیدآور: فاطمه صادقی ناشر: نگاه معاصرتاریخ چاپ: ۱۳۹۱مکان چاپ: تهران

خلاصه

مؤلف در پی آن است که نقش جنسیت و به طور خاص نقش زن را در پیدایش نظام‌های اخلاقی طی 7 قرن یعنی از سه قرن پیش از اسلام تا چهار قرن بعد از اسلام بررسی کند

معرفی کتاب

مطالعات زنان در ایران فراز و فرود داشته اما در سطوح مختلف ادامه یافته است. البته مثل بقیه موارد گاهی تحت تأثیر جریان‌ها و امور سیاسی قرار گرفته، ولی باز پیش رفته است. نگاه‌های مختلف مانند نگاه سنتی یا نگاه فمینیستی در این زمینه بر مطالعات زنان سایه افکنده و آثار مختلفی پدید آمده است. البته مطالعات زنان گاهی در سطح دانشگاهی پیگیری شده که تحقیقات در این زمینه را پربار کرده است.

یکی از آثار دانشگاهی، کتاب حاضر است که در اصل رساله دکتری مؤلف بوده و در سال 1383 در دانشگاه تربیت مدرس دفاع کرده است. مؤلف در پی آن است که نقش جنسیت و به طور خاص نقش زن را در پیدایش نظام‌های اخلاقی طی 7 قرن یعنی از سه قرن پیش از اسلام تا چهار قرن بعد از اسلام بررسی کند. این کتاب در پی رسیدن به پاسخ این سؤال است که: جنسیت در شکل‌گیری نظام‌های اخلاقی از سه قرن پیش از اسلام تا قرن 4 هجری که مصادف است با ایران ساسانی تا شکل‌گیری مکاتب فقهی چه نقشی ایفا کرده و تلقی از آن چگونه بوده است؟

برای پاسخ به این سؤال نه تنها نظام‌های اخلاقی در دوره مورد بحث در ایران مورد مطالعه قرار گرفته، بلکه نحوه بروز آنها در ساخت سیاسی، و زندگی عمومی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

در پاسخ سؤال فوق آمده است: جنسیت نقش همه جانبه‌ای در این زمینه داشته و تلقی از جنسیت در آموزه‌های اخلاقی در دوران مورد بحث با وجود گسست‌ها و تفاوت‌های ناشی از وضعیت آیینی و اجتماعی، سیاسی جدید از نوعی تداوم حکایت دارد. به تعبیر دیگر آموزه‌های اخلاقی در این دوره را می‌توان بر بستر واحدی نشاند.

فهرست مطالب کتاب به ترتیب زیر است:

مقدمه

بخش اول: ایران دوره ساسانی

فصل اول: زن و جنسیت در ایران پیش از ساسانی

فصل دوم: تحول در باورهای اسطوره‌ای و دینی

فصل سوم: وضع عمومی زنان در دوره ساسانی

فصل چهارم: خانواده پدرسالار ساسانی

فصل پنجم: منابع اخلاقی دوره ساسانی

فصل ششم: جنسیت در نظام‌های اخلاق علمی و فقه زرتشتی دوره ساسانی

فصل هفتم: آموزه‌های سیاسی، اجتماعی

بخش دوم: ایران پس از اسلام

فصل هشتم: زن و جنسیت در اسلام

فصل نهم: زن و جنسیت در ایران پس از اسلام

فصل دهم: منابع ادبیات اخلاقی در دوره اسلامی

فصل یازدهم: فقه اسلامی

فصل دوازدهم: مکاتب فقهی

فصل سیزدهم: فقه سیاسی

فصل چهاردهم: نتیجه گیری

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سبک شناسی ادراکی؛ تحلیل مقایسه‌ای سبک در آفرینش‌های ادبی و هنری دوره صفوی و گروکانی

سبک شناسی ادراکی؛ تحلیل مقایسه‌ای سبک در آفرینش‌های ادبی و هنری دوره صفوی و گروکانی

سمیه آقابابایی

کتاب حاضر با هدف نشان دادن سبک به عنوان کلیتی که محدود به ادبیات نیست و بیان این موضوع که سبک چه در

کاوش در تپه بمپور؛ محوطه ای از هزاره سوم پیش از میلاد در بلوچستان ایران

کاوش در تپه بمپور؛ محوطه ای از هزاره سوم پیش از میلاد در بلوچستان ایران

بناتریس دکاردی

دشت بمپور در میان بلوچستان و رودبار کرمان یکی از قدیمی ترین سکونت گاه های پیشاتاریخ این منطقه به شما